Harmonogramy budowy zespołu obiektów

Harmonogramy budowy zespołu obiektów

Harmonogramy budowy zespołu obiektów ustalają podobnie jak i wszystkie inne rodzaje omawianych harmonogramów początek i koniec całości robót wraz z określeniem czasu wykonania poszczególnych obiektów wchodzących w skład zespołu. Harmonogramy te stanowią podstawę wyjściową dla organizacji robót dla poszczególnych obiektów (program uprawnienia budowlane na komputer).
Harmonogramy budowy poszczególnych obiektów wchodzących w skład zespołu określają przebieg robót związanych z budową każdego obiektu. Stanowią one element ogólnodyspozycyjny przy wykonaniu robót.

Harmonogramy poszczególnych rodzajów robót obiektu stanowią szczegółowy środek operacyjny i powinny być wykonywane w oparciu o aktualny stan budowy na krótko przez rozpoczęciem ich realizacji.
Poza tymi zasadniczymi rodzajami harmonogramów budowlanych sporządza się niejednokrotnie na wyższym stopniu organizacji harmonogramy poszczególnych fragmentów budowy lub fragmentów pewnych czynności pomocniczych, np. harmonogramy pracy żurawia wieżowego itp.

Harmonogramy poszczególnych obiektów muszą oczywiście mieścić się w terminach przewidzianych harmonogramami ogólnymi zespołu obiektów, a terminy przewidziane harmonogramami poszczególnych rodzajów robót muszą mieścić się w terminach przewidzianych w harmonogramach poszczególnych obiektów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jednakże czas upływający od sporządzenia harmonogramów zespołu obiektów do sporządzenia harmonogramów oddzielnych robót (poszczególnych obiektów) jest dość długi Ponieważ w tym okresie projekt ulega coraz bardziej szczegółowemu opracowaniu, może zajść potrzeba pewnego odstępstwa od terminów ustalonych w harmonogramie zespołu obiektów (uprawnienia budowlane). W tym przypadku należy przeprowadzić odpowiednią korektę, uzasadnioną tymi właśnie szczegółowymi opracowaniami.

W zależności od etapu opracowania projektu organizacji budowy i związanego z tym sporządzania harmonogramów, można nazywać je harmonogramami dyrektywnymi, ogólnymi i szczegółowymi (operatywnymi) (program egzamin ustny).
Harmonogramy dyrektywne - to harmonogramy opracowywane we wstępnym projekcie organizacji budowy i obejmujące cały jej przebieg. Harmonogramy te stanowią podstawę wyjściową dla planowania budowy.

Projektowanie harmonogramów

Harmonogramy ogólne - to harmonogramy poszczególnych obiektów, obejmujące cały okres czasu ich wykonania (opracowywane w ogólnym projekcie organizacji
budowy). Harmonogramy te stanowią elementy ogólnej dyspozycji dla planowania i organizacji budowy (opinie o programie).
Harmonogramy szczegółowe - to harmonogramy dotyczące poszczególnych obiektów lub ich części oraz robót, opracowywane dla krótkich okresów czasu (od 1 miesiąca i krócej). Harmonogramy te opracowywane są w szczegółowych (roboczych) projektach organizacji budowy, jako szczegółowe środki operacyjne stosowane przy wykonywaniu robót.

Projektowania harmonogramów (w szczególności ogólnych) dokonuje się metodą stałego przybliżania do rozwiązania optymalnego, gdyż jest w zasadzie niemożliwe zaprojektowanie harmonogramu „od ręki”. Metoda graficzna sama działa organizuj ąco i sama „podsuwa” niejako rozwiązania najbardziej racjonalne.
Podkreślić należy, że charakterystyczną cechą procesów budowlanych jest znaczna ilość czynności składowych, dlatego też zharmonizowanie ich co do czasu i miejsca jest niełatwe, tym bardziej jeszcze, że miejsca procesów produkcyjnych budowlanych ulegają ciągłym zmianom.

Ta ostatnia okoliczność stanowi niemałe utrudnienie w projektowaniu harmonogramów budowy w porównaniu z harmonogramami produkcji fabrycznej, odbywającej się w przeważającej większości na stanowiskach stałych. Podstawowym harmonogramem budowlanym jest ogólny harmonogram budowy, dlatego jest on w dalszym ciągu szerzej omówiony (segregator aktów prawnych).
Ogólny harmonogram budowy stanowi graficzne przedstawienie przebiegu całości budowy.

Ogólny harmonogram budowy jest podstawą do planowania i organizacji budowy. dlatego do jego racjonalnego zaprojektowania należy przywiązywać szczególną
wagę. W przypadku niewłaściwego lub nie dość dokładnego sporządzenia tego harmonogramu, wszystkie harmonogramy pochodne byłyby obciążone błędami i wadami harmonogramu zasadniczego (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !