Harmonogramy dostawy

Harmonogramy dostawy

Po sporządzeniu harmonogramu zużycia materiału i ustaleniu podstawowych zasad gospodarki materiałowej na budowie można przejść do sporządzenia bezpośrednio na harmonogramie zużycia materiału - harmonogramów dostawy i zapasu określonego materiału, co łącznie stanowić będzie harmonogram określonego materiału w ujęciu kompleksowym (program uprawnienia budowlane na komputer).
Metody sporządzania harmonogramów dostawy i zapasu materiałów.

Harmonogramy dostawy i zapasu materiałów można wykonywać metodami:
- analityczno-graficzną,
- graficzną.
Metoda analityczno-graficzna oparta jest na obliczeniach analitycznych, a strona graficzna jest jedynie wyrazem rozwiązań dokonanych na drodze analitycznej, natomiast w metodzie nazwanej graficzną istotne znaczenie odgrywa strona graficzna. W tym ostatnim przypadku istnieje możność bezpośredniego naniesienia wykresu dostawy materiału odpowiadającego zasadom najmniejszych, lecz dostatecznych zapasów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Metoda analityczno-graficzna sporządzania dostawy, zużycia i zapasu materiałów
Podstawą do sporządzania harmonogramu dostawy i zapasu materiału metodą analityczno-graficzną jest, jak i przy metodzie graficznej, harmonogram zużycia materiału. Dalszy przebieg postępowania wynika z harmonogramu dostawy, zużycia i zapasu cegły w założeniu, że:
a) norma zapasu cegły w dniach średniego zużycia wynosi
b) czas trwania dostawy ta cegły równa się czasowi jej zużycia tz na budowie, tj. 100 dniom roboczym (uprawnienia budowlane).

Sporządzenie wykresu zapasu cegły

Harmonogram dostawy i zapasu, jak widać z rysunku, składa się z 2 części: analitycznej i graficznej.
Obliczenie analityczne rozpoczyna się od obliczenia ogólnej ilości cegły zużywanej na budowie, a wynoszącej 3150 tys. sztuk, po czym zakłada się warunki jej dostawy na budowę. W przykładzie przyjęto równomierną dostawę w całym okresie trwania budowy (program egzamin ustny).

Wkreślając na wykres zużycia cegły prostokąt o wysokości 31,5 tys. sztuk cegły i długości odpowiadającej 100 dniom roboczym, otrzymuje się prostokąt dostawy cegły wyprzedzający o 15 dni roboczych wykres zużycia cegły.
Sporządzenie wykresu zapasu cegły polega na geometrycznym odejmowaniu od wieloboków dostawy odpowiednich wieloboków zużycia cegły, co uwidoczniono w obliczeniu analitycznym do harmonogramu (opinie o programie).
Rozpatrując sporządzony w ten sposób wykres zapasu materiału należy zauważyć, że w pewnym okresie czasu nastąpiło przekroczenie najmniejszych, lecz dostatecznych zapasów materiałów (472,5 tys. < 700 tys.). Aby tego uniknąć, należałoby zamiast dostawy równomiernej, jak to przyjęto powyżej, przyjąć inny rozkład dostawy materiału, bardziej dostosowany do wykresu zużycia.
Metoda graficzna sporządzania harmonogramu dostawy, zużycia i zapasu materiału.

Podstawą do sporządzania harmonogramu dostawy i zapasu materiału metodą graficzną, podobnie jak i przy metodzie analitycznej, jest harmonogram zużycia materiału.
Wykonuje się najpierw sumowany wykres zużycia materiału w formie linii łamanej w skali mniejszej od skali zastosowanej do wykresu dziennego zużycia. Następnie rysuje się pomocniczy wykres (w tej samej skali co i sumowany) zużycia materiału (segregator aktów prawnych).

W tym celu odkłada się na linii odciętych od punktu Br w lewo odległość, odpowiadającą czasowi wyprzedzania dostawy materiału przed jego zużywaniem (punkt A’). Odległość ta odpowiada tzw. normie zapasu materiału w dniach, przyjmowanej dla każdego materiału oddzielnie. W danym przypadku czas ten przyjęto równy 5 dniom roboczym. Począwszy od punktu A’ buduje się pomocniczy wykres dostawy w skali sumowanej dla różnej liczby środków transportowych.

W tym celu w punkcie B’ wystawia się prostopadłą B’B", po czym oblicza się ilość materiału, która w tym okresie (5 dni) zostanie dostarczona na budowę. Jeśli zastosujemy w tym przypadku samochód wywrotkę o pojemności 2,5 m3, to 5-dniowa ilość dostarczonego materiału (żwiru) przez jeden samochód wywrotkę przy 6-krotnym obrocie dziennym wyniesie 2,5 ■ 6 • 5 = 75 m3 (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !