Ilość węglanu wapniowego

Ilość węglanu wapniowego

Ponieważ ilość węglanu wapniowego zmniejsza się, wzrost intensywności linii belitu należy przypisać powstawaniu nowej fazy. Przy dalszym wzroście temperatury intensywność linii belitu (1,75 i 2,63 A) wzrasta. W mieszaninach surowcowych serii III linie belitu pojawiają się dopiero w temperaturze 900°C (program uprawnienia budowlane na komputer).
Różnice występujące w procesach tworzenia się krzemianu wapniowego można wytłumaczyć przyspieszeniem rozkładu składników wyjściowych, a przy dalszym wzroście temperatury - wcześniejszym wystąpieniem eutektyk lokalnych w niższej temperaturze w mieszaninach surowcowych serii I i II.

Belit powstaje w dość niskiej temperaturze (800-i-900oC), jednakże intensywność jego linii jest mała. Podwyższenie temperatury wypalania sprzyja lepszej krystalizacji krzemianu wapniowego, co prowadzi do wzmocnienia linii belitu - 2,77 i 2,73 A.
W mieszaninach surowcowych wszystkich serii o dużym module nasycenia obserwuje się w temperaturze 1200°C wystąpienie linii alitu: 1,48, 3,039 i 3,02 A. Intensywność tych linii zwiększa się ze wzrostem temperatury wypalania (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W mieszaninach surowcowych serii I i II przy podwyższeniu temperatury od 1350 do 1400°C nie obserwuje się wyraźnego zwiększenia intensywności tych linii. W spiekach mieszaniny surowcowej zestawu 5, serii I, nie udało się wykryć linii alitu.

W spiekach mieszanin surowcowych zestawu 5, serii II i III, występują linie alitu: 1,62; 3,039 A.
Na podstawie danych analizy termicznej i analizy rentgenowskiej można prześledzić przemiany zachodzące przy ogrzewaniu mieszanin surowcowych do produkcji klinkierów portlandzkich. W celu przestudiowania procesów spiekania badanych klinkierów przeprowadzono dodatkowe badania (uprawnienia budowlane).

Proces wiązania wapna

W celu poznania charakteru wiązania wolnego wapna oznaczano jego zawartość i straty prażenia w próbkach wypalanych w różnych temperaturach. Ilość wapna w związkach określa się jako różnicę między ogólną ilością tlenku wapniowego (CaOchem) a ilością wolnego tlenku wapniowego (CaOwolne) i tlenku wapniowego związanego w węglan (CaOCaCQ3) (program egzamin ustny).
Przy wypalaniu badanych mieszanin surowcowych obserwuje się szybki spadek CaO w wyniku reakcji w stanie stałym: w przypadku mieszanin surowcowych serii I zostaje na tym etapie (do 1200°C) związane 90-^98% ogólnej ilości wapna, w przypadku mieszanin surowcowych serii II - ogółem 83-f-88% CaO, a w przypadku mieszanin surowcowych serii III - ogółem 71-87% CaO (opinie o programie).

Polepszenie procesu wiązania tlenku wapniowego, ze zwiększeniem zawartości tlenku żelazowego, następuje w mieszaninach surowcowych wskutek zwiększonej zawartości stopu w niskiej temperaturze i zmniejszenia jego lepkości, na co wskazuje P.P. Budników (segregator aktów prawnych).
Pewne zahamowanie procesu wiązania wapna w mieszaninach surowcowych serii II w zakresie temperatury 900-100°C jest uwarunkowane, według autorów, obecnością trudno rozkładających się związków magnezu (augit, oliwin). Przy wzroście temperatury tlenki magnezu, wspólnie z tlenkami żelaza, sprzyjają powstawaniu stopu i tym samym przyspieszają proces powstawania nowych faz. Poza tym, tlenek magnezowy w obecności alkaliów w mieszaninach surowcowych (1,54-1,92%) przyczynia się do łatwiejszego wiązania wapna w procesie wypalania klinkieru [9], gdyż obecność jonów Na+, K+ i Mg2+ powoduje zmniejszenie lepkości stopu (promocja 3 w 1).

W temperaturze poniżej 1000°C zawartość związanego wapna w mieszaninach surowcowych serii III jest nieco mniejsza niż w mieszaninach surowcowych serii I i II. We wszystkich mieszaninach surowcowych stwierdzono jednak dużą szybkość wiązania wapna do temperatury 1000°C, co tłumaczy się dużą zawartością reaktywnych wolnych tlenków. Większa szybkość przebiegu procesu wiązania w mieszaninach surowcowych serii I i II jest więc wywołana powstawaniem w nich, w niższej temperaturze, dostatecznej ilości reaktywnych tlenków.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !