Ilości materiału

Ilości materiału

Odpowiednio przy dwóch samochodach ilość ta wyniesie 150 m3, przy 3 - 225 m3, przy 4 - 300 m3 itd. Na prostej B’B" odkłada się ilości materiału, które w powyższym 5-dniowym okresie mogą być dostarczone jednym, dwoma, trzema, czterema itd. samochodami wywrotkami, po czym przeprowadza się z punktu A’ pęk pomocniczych promieni, których pochylenie znamionuje sumowane dostawy materiału przy różnej liczbie środków transportowych. Następnie odkłada się w lewo od punktu B, oznaczającego początek zużycia materiału, odcinek AB równy czasowi poprzedzającemu dostawę materiału w stosunku do czasu zużycia (5 dni) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wreszcie rozpoczynając budowę wykresu dostawy materiału postępujemy w ten sposób, aby każdy odcinek tego wykresu był równoległy do pomocniczego pęku promieni oraz by był możliwie równoległy do wykresu zużycia materiału. W przedstawionym przykładzie dostawy materiału wykresem najbardziej zbliżonym do wyłożonych powyżej zasad jest wykres przewidujący dostawę żwiru dwoma samochodami w okresie 15 pierwszych dni, trzema samochodami w okresie dalszych 15 dni, znowu dwoma samochodami w okresie 10 dni, czterema samochodami w okresie 15 dni i jednym samochodem w okresie pozostałych 5 dni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Tak zbudowany wykres dostawy materiału ma następujące cechy:
- pochylenie każdego odcinka wykresu dostawy wyznacza liczbę samochodów wywrotek niezbędną dla dokonania dostawy,
- różnica rzędnych wykresu dostawy i wykresu zużycia oznacza zapas materiału w jednostkach materiału w dowolnym dniu budowy,
- różnica odciętych wykresu dostawy i wykresu zużycia oznacza zapas materiału wyrażony w dniach.

Porównanie metody analitycznej i graficznej sporządzania harmonogramów materiału (uprawnienia budowlane).
Z rozważań powyższych widoczne jest, że metoda graficzna sporządzania harmonogramu dostawy i zapasu materiału ma przewagę nad metodą analityczną. Za jej pomocą bowiem można zaprojektować z zupełną łatwością taki wykres dostawy, który by w jak największym stopniu spełniał zasady najmniejszych, lecz wystarczających zapasów materiałów, a co w metodzie analitycznej może być wykonane tylko drogą kilku prób.

Metoda graficzna

Dlatego metodę graficzną można zalecić wszędzie tam, gdzie chodzi o duże dostawy zasadniczych materiałów, głównie do robót inżynierskich: drogowych, kolejowych itd., gdzie ścisłość projektowania zapasów materiałów ma większe znaczenie. W innych przypadkach wystarczy posłużyć się metodą analityczną (program egzamin ustny).
W praktyce budowlanej zachodzi nieraz z różnych powodów potrzeba planowania zużycia i dostawy materiałów również za pomocą różnego rodzaju zestawień, których cechą jest zazwyczaj mniej ścisły związek z przebiegiem robót ujętym ogólnym harmonogramem budowy.

Harmonogramy kosztów budowy powinny być z reguły wykonywane jako oddzielne dokumenty, aby nie zakłócały nieodzownej przejrzystości ogólnego harmonogramu budowy.
Harmonogramy te, podobnie jak wszystkie inne pochodne ogólnego harmonogramu budowy, powinny być wykonywane w ścisłym związku z przebiegiem robót na nim przewidzianym (opinie o programie).
Sporządzenie harmonogramu kosztów budowy polegać będzie zatem na przenoszeniu przebiegu robót z ogólnego harmonogramu budowy na harmonogram kosztów budowy, a linie odpowiadające w ogólnym harmonogramie budowy procesom roboczym odpowiadać będą tutaj przebiegowi kosztów budowy.

W tym celu zestawienie analityczne harmonogramu kosztów budowy, obok wykazu robót przewidzianych do wykonania na budowie a przeniesionych z ogólnego harmonogramu budowy, musi zawierać: ceny jednostkowe robót wg kosztorysu oraz sumy kosztów poszczególnych robót (segregator aktów prawnych).

Technika sporządzania harmonogramu kosztów budowy sprowadza się zatem do wypisywania na końcach linii, przeniesionych z ogólnego harmonogramu budowy, całkowitych kosztów danych robót z uwidocznieniem w regularnych odstępach miesięcznych liczb pośrednich. W takim układzie podsumowanie liczb w końcu każdego miesiąca dawać będzie koszt budowy w okresach miesięcznych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !