Blog

30.05.2018

Informacja dotycząca planu BIOZ - przykład

Informacja dotycząca planu BIOZ - przykład


Plan BIOZ - uprawnienia budowlane
Plan BIOZ - uprawnienia budowlane

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UWZGLĘDNIANA W PLANIE BIOZ

 

1. Zakres robót dla całego zmierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:


1) Rozbiórka istniejących parterowych budynków kolidujących z projektowanym.
2) Demontaż użytych i zniszczonych istniejących elementów budowlanych oraz kolidujących z projektowanymi.
3) Kompleksowe wykonanie projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami wraz z towarzyszącymi niezbędnymi elementami i robotami budowlanymi zgodnie z projektami wielobranżowymi.
4) Wykonanie sieci i przyłączy obsługujących projektowany budynek i teren oraz usunięcie kolizji sieciowych zgodnie z projektami uzbrojenia terenu.
5) Docelowa realizacja zagospodarowania otaczającego terenu wraz z ukształtowaniem, drogami, chodnikami, mała architektura i zielenia zgodnie z wielobranżowym projektem zagospodarowania terenu.
6) Przebudowa ulicy Chrobrego ze zjazdem zgodnie z projektem wielobranżowym.

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych


Istniejace budynki przeznaczone do rozbiórki, sasiednie budynki, drogi, chodniki, sieci uzbrojenia terenu i pozostałe inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione na mapie do celów projektowych. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzeń, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Budowa bedzie prowadzona w terenie zabudowanym.

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi


Linie kablowe wysokiego i średniego napięcia oraz inne znajdujące się pod napięciem. Złącza kablowe znajdujące się pod napieciem. Inne czynne sieci podziemnego uzbrojenia terenu oraz występujace strefy kolizji. Budowa będzie prowadzona w terenie zabudowanym. Ruch pieszy i kołowy sąsiednich użytkowników wokół przedmiotowej inwestycji oraz istniejąca użytkowana ulica Bolesława Chrobrego.

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożen występujacych podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożen oraz miejsce i czas ich wystąpienia:


1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególnosci przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
− wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,
− prace ziemne, przy których występują wpadnięcia do wykopu,
− roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,
− roboty na wysokości i na rusztowaniach, przy których wykonywaniu występuje ryzyko uderzenia lub przygniecenia przypadkowo spadającymi elementami,
− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,
− roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,
− prace instalacyjno-montażowe, przy których istnieje możliwosc porażenia prądem elektrycznym oraz doznania urazu podczas obsługi elektronarzędzi,
− prace przy obsłudze urządzen mechanicznych, przy których istnieje możliwość wystąpienia urazu w wyniku kontaktu z pracującymi na budowie maszynami i pojazdami,
− montaż elementów budowlanych przy użyciu specjalistycznego sprzętu;
2) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:
− roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10 stopni C;
3) roboty budowlane, prowadzone przy montażu cieżkich elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t;
4) roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napiecia.

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:


Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach.
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z realizacją zadania objętego projektem obejmuje:
− przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego w zakresie bhp,
− zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
− dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracowników,
− zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu dźwigowego,
− zapoznanie załogi z treścia planu bioz,
− zobowiązanie do stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, takich jak: ubrania i obuwie ochronne, rękawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokosci, okulary ochronne w zależnosci od stopnia występujacych zagrożen i od rodzaju wykonywanych prac,
− przedstawienie zasad postępowania w przypadku występienia zagrożenia.
Ponadto należy poinformować pracowników o miejscu umieszczenia środków pierwszej pomocy oraz telefonu.
Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujacych przepisów w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, zawartych miedzy innymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz.401).
Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi kierownik budowy wyznacza imiennie osobe do nadzorowania tych prac.
Nie wolno zatrudniać pracownika w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bhp.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujące czynności nadzoru inwestorskiego zobowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót równie w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy.

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umoliwiająca szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożen:


1) Budowe należy prowadzić z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny.
2) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa.
3) Bezwzględne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robót budowlanych, załadunku i rozładunku oraz przewożenia i składowania materiałów budowlanych.
4) Należy wykonać prawidłowe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad bhp.
5) Przed rozpoczęciem robót należy dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym oraz z treścią poszczególnych uzgodnień, opinii, postanowień oraz decyzji administracyjnych.
6) Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.
7) Roboty budowlano-montażowe lub rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w projekcie organizacji robót, wykonanym przez wykonawcę.
8) Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru.
9) Ogrodzenie placu budowy, wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych.
10) Organizacja ruchu drogowego w rejonie budowy – wymagane ścisłe określenie miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdów niezwiązanych bezpośrednio z budową.
11) Wyznaczenie stref niebezpiecznych i własciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodne z przepisami bhp.
12) Prawidłowa organizacja placu budowy, zapewniąjaca bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożen.
13) Wszystkich pracowników należy przeszkolić z zakresu BHP oraz udzielać codziennego instruktażu.
14) Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiadać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okrećlonej pracy.
15) Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożen oraz dbania o stan używalności tych środków.

16) Wszystkich pracowników pracujących w rejonie pasa drogowego należy wyposżayć w kamizelki ostrzegawcze.
17) Każda grupę pracowników wyposażyć w telefon komórkowy oraz apteczke ze środkami do udzielania pierwszej pomocy.
18) W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikająca z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działac sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.
19) W przypadku stosowania urządzen ochronnych różnicowo-prądowych w instalacjach zasilających, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
20) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywać się wyłącznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.
21) Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu terenu lub posadzki, powinny być zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokości.
22) Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwosc wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
23) Rozmieszczenie barierek zabezpieczających, tablic, znaków ostrzegawczych i informacyjnych na terenie placu budowy, w ilości adekwatnej do przewidywanej intensywności prowadzonych prac.
24) Wykopy na terenie budowy powinny być zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu balustradami i taśma z folii biało-czerwonej, ustawienie stosownych znaków i tablic ostrzegawczych i ułożenie w miejscach przejść kładki dla pieszych, jeżeli sytuacja bedzie tego wymagała.
25) Ruch środków transportowych i maszyn obok wykopów powinien odbywać się poza granica klina naturalnego odłamu gruntu.
26) Prace ziemne i montażowe przy skrzyżowaniach i kolizjach z kablowa lub napowietrzna linia elektroenergetyczna w odległościach mniejszych ni 5 m, należy wykonywać ze ręcznie ze szczególną ostrożnoscia.
27) W miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego i skrzyżowań wykopy wykonywac ręcznie.
28) Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak równie jego trasa odbiegająca od lokalizacji na mapie sytuacyjno-wysokościowej, należy zabezpieczyć, przy założeniu, że jest czynna i powiadomić kierownika budowy i inspektora nadzoru.
29) W rejonie zbliżeń wykopu z istniejącymi w terenie słupami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć odciągami.
30) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi osób odpowiedzialnych za prowadzenie budowy, z adresami, numerami telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej oraz policji.
31) Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym pełniącym funkcje zaplecz socjalnego budowy.
32) Umieszczenie na budowie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z terminami rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalna liczba zatrudnionych pracowników, informacja dotycząca planu bioz.
33) Ustalenie zasad składowania i przemieszczania materiałów budowlanych – poprawna organizacja i urzadzenie miejsc składowania materiałów i wyrobów oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac budowlanych.
34) Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację.
35) Obsługa urządzeń powinna odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta.

36) Bezwzględne stosowanie przepisów Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr47, poz. 401), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).
37) Prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać zgodnie z obowiazującymi przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecześstwie i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
38) Do prac na budowie stosować maszyny spełniające wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
39) Wszystkie miejsca, gdzie mogą wystepować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, pracowników wykonujących prace budowlane przed przystąpieniem do pracy należy zapoznaż z mogacymi wystąpic zagrożeniami oraz sposobie przeciwdziałaniu ich powstaniu.
40) Prace w strefie kolizji (skrzyżowan) z gazociągiem prowadzić pod nadzorem służb technicznych gestora sieci. Należy poinstruować pracowników o możliwości wystąpienia zagrożenia występowania gazu, sprawdzaniu obecności gazu i wietrzeniu, o odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych
prac.

41) Prace w strefie kolizji (skrzyżowan) z kablami elektroenergetycznymi prowadzić metoda wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić przewodów i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy poinstruować pracowników o możliwości wystapienia zagrożenia porażeniem prądem. Prace prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
42) Prace prowadzone w pasie drogowym muszą być oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Należy poinstruować pracowników na temat zachowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kołowy. Prace budowlane wykonywać z poza pasa jezdni.

 

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami