Blog

Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 10
30.05.2018

Informacja dotycząca planu BIOZ - przykład

W artykule znajdziesz:

Informacja dotycząca planu BIOZ - przykład


Plan BIOZ - uprawnienia budowlane
Plan BIOZ - uprawnienia budowlane

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UWZGLĘDNIANA W PLANIE BIOZ

 

1. Zakres robót dla całego zmierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:


1) Rozbiórka istniejących parterowych budynków kolidujących z projektowanym.
2) Demontaż użytych i zniszczonych istniejących elementów budowlanych oraz kolidujących z projektowanymi.
3) Kompleksowe wykonanie projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami wraz z towarzyszącymi niezbędnymi elementami i robotami budowlanymi zgodnie z projektami wielobranżowymi.
4) Wykonanie sieci i przyłączy obsługujących projektowany budynek i teren oraz usunięcie kolizji sieciowych zgodnie z projektami uzbrojenia terenu.
5) Docelowa realizacja zagospodarowania otaczającego terenu wraz z ukształtowaniem, drogami, chodnikami, mała architektura i zielenia zgodnie z wielobranżowym projektem zagospodarowania terenu.
6) Przebudowa ulicy Chrobrego ze zjazdem zgodnie z projektem wielobranżowym.

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych


Istniejace budynki przeznaczone do rozbiórki, sasiednie budynki, drogi, chodniki, sieci uzbrojenia terenu i pozostałe inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione na mapie do celów projektowych. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzeń, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Budowa bedzie prowadzona w terenie zabudowanym.

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi


Linie kablowe wysokiego i średniego napięcia oraz inne znajdujące się pod napięciem. Złącza kablowe znajdujące się pod napieciem. Inne czynne sieci podziemnego uzbrojenia terenu oraz występujace strefy kolizji. Budowa będzie prowadzona w terenie zabudowanym. Ruch pieszy i kołowy sąsiednich użytkowników wokół przedmiotowej inwestycji oraz istniejąca użytkowana ulica Bolesława Chrobrego.

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożen występujacych podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożen oraz miejsce i czas ich wystąpienia:


1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególnosci przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
− wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,
− prace ziemne, przy których występują wpadnięcia do wykopu,
− roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,
− roboty na wysokości i na rusztowaniach, przy których wykonywaniu występuje ryzyko uderzenia lub przygniecenia przypadkowo spadającymi elementami,
− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,
− roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,
− prace instalacyjno-montażowe, przy których istnieje możliwosc porażenia prądem elektrycznym oraz doznania urazu podczas obsługi elektronarzędzi,
− prace przy obsłudze urządzen mechanicznych, przy których istnieje możliwość wystąpienia urazu w wyniku kontaktu z pracującymi na budowie maszynami i pojazdami,
− montaż elementów budowlanych przy użyciu specjalistycznego sprzętu;
2) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:
− roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10 stopni C;
3) roboty budowlane, prowadzone przy montażu cieżkich elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t;
4) roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napiecia.

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:


Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach.
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z realizacją zadania objętego projektem obejmuje:
− przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego w zakresie bhp,
− zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
− dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracowników,
− zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu dźwigowego,
− zapoznanie załogi z treścia planu bioz,
− zobowiązanie do stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, takich jak: ubrania i obuwie ochronne, rękawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokosci, okulary ochronne w zależnosci od stopnia występujacych zagrożen i od rodzaju wykonywanych prac,
− przedstawienie zasad postępowania w przypadku występienia zagrożenia.
Ponadto należy poinformować pracowników o miejscu umieszczenia środków pierwszej pomocy oraz telefonu.
Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujacych przepisów w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, zawartych miedzy innymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz.401).
Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi kierownik budowy wyznacza imiennie osobe do nadzorowania tych prac.
Nie wolno zatrudniać pracownika w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bhp.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujące czynności nadzoru inwestorskiego zobowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót równie w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy.

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umoliwiająca szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożen:


1) Budowe należy prowadzić z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny.
2) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa.
3) Bezwzględne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robót budowlanych, załadunku i rozładunku oraz przewożenia i składowania materiałów budowlanych.
4) Należy wykonać prawidłowe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad bhp.
5) Przed rozpoczęciem robót należy dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym oraz z treścią poszczególnych uzgodnień, opinii, postanowień oraz decyzji administracyjnych.
6) Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.
7) Roboty budowlano-montażowe lub rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w projekcie organizacji robót, wykonanym przez wykonawcę.
8) Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru.
9) Ogrodzenie placu budowy, wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych.
10) Organizacja ruchu drogowego w rejonie budowy – wymagane ścisłe określenie miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdów niezwiązanych bezpośrednio z budową.
11) Wyznaczenie stref niebezpiecznych i własciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodne z przepisami bhp.
12) Prawidłowa organizacja placu budowy, zapewniąjaca bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożen.
13) Wszystkich pracowników należy przeszkolić z zakresu BHP oraz udzielać codziennego instruktażu.
14) Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiadać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okrećlonej pracy.
15) Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożen oraz dbania o stan używalności tych środków.

16) Wszystkich pracowników pracujących w rejonie pasa drogowego należy wyposżayć w kamizelki ostrzegawcze.
17) Każda grupę pracowników wyposażyć w telefon komórkowy oraz apteczke ze środkami do udzielania pierwszej pomocy.
18) W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikająca z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działac sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.
19) W przypadku stosowania urządzen ochronnych różnicowo-prądowych w instalacjach zasilających, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
20) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywać się wyłącznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.
21) Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu terenu lub posadzki, powinny być zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokości.
22) Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwosc wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
23) Rozmieszczenie barierek zabezpieczających, tablic, znaków ostrzegawczych i informacyjnych na terenie placu budowy, w ilości adekwatnej do przewidywanej intensywności prowadzonych prac.
24) Wykopy na terenie budowy powinny być zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu balustradami i taśma z folii biało-czerwonej, ustawienie stosownych znaków i tablic ostrzegawczych i ułożenie w miejscach przejść kładki dla pieszych, jeżeli sytuacja bedzie tego wymagała.
25) Ruch środków transportowych i maszyn obok wykopów powinien odbywać się poza granica klina naturalnego odłamu gruntu.
26) Prace ziemne i montażowe przy skrzyżowaniach i kolizjach z kablowa lub napowietrzna linia elektroenergetyczna w odległościach mniejszych ni 5 m, należy wykonywać ze ręcznie ze szczególną ostrożnoscia.
27) W miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego i skrzyżowań wykopy wykonywac ręcznie.
28) Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak równie jego trasa odbiegająca od lokalizacji na mapie sytuacyjno-wysokościowej, należy zabezpieczyć, przy założeniu, że jest czynna i powiadomić kierownika budowy i inspektora nadzoru.
29) W rejonie zbliżeń wykopu z istniejącymi w terenie słupami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć odciągami.
30) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi osób odpowiedzialnych za prowadzenie budowy, z adresami, numerami telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej oraz policji.
31) Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym pełniącym funkcje zaplecz socjalnego budowy.
32) Umieszczenie na budowie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z terminami rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalna liczba zatrudnionych pracowników, informacja dotycząca planu bioz.
33) Ustalenie zasad składowania i przemieszczania materiałów budowlanych – poprawna organizacja i urzadzenie miejsc składowania materiałów i wyrobów oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac budowlanych.
34) Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację.
35) Obsługa urządzeń powinna odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta.

36) Bezwzględne stosowanie przepisów Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr47, poz. 401), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).
37) Prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać zgodnie z obowiazującymi przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecześstwie i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
38) Do prac na budowie stosować maszyny spełniające wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
39) Wszystkie miejsca, gdzie mogą wystepować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, pracowników wykonujących prace budowlane przed przystąpieniem do pracy należy zapoznaż z mogacymi wystąpic zagrożeniami oraz sposobie przeciwdziałaniu ich powstaniu.
40) Prace w strefie kolizji (skrzyżowan) z gazociągiem prowadzić pod nadzorem służb technicznych gestora sieci. Należy poinstruować pracowników o możliwości wystąpienia zagrożenia występowania gazu, sprawdzaniu obecności gazu i wietrzeniu, o odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych
prac.

41) Prace w strefie kolizji (skrzyżowan) z kablami elektroenergetycznymi prowadzić metoda wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić przewodów i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy poinstruować pracowników o możliwości wystapienia zagrożenia porażeniem prądem. Prace prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
42) Prace prowadzone w pasie drogowym muszą być oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Należy poinstruować pracowników na temat zachowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kołowy. Prace budowlane wykonywać z poza pasa jezdni.

 

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 15 Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 16 Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 17
Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 18
Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 19 Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 20 Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 21
Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 31 Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 32 Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 33
Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 34
Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 35 Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 36 Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 37
Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Trafność obranej wysokości zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami