Inspektor nadzoru budowlanego – jak nim zostać?


Zawód inspektora budowlanego może być wykonywany wyłącznie przez osoby, które spełniają szereg wymagań określonych w ustawie Prawo budowlane (program na komputer). Konieczne jest posiadanie przynajmniej dyplomu technika lub mistrza, odpowiedni staż pracy w zawodzie oraz posiadanie uprawnień budowlanych (program na telefon). Uprawnienia mogą być udzielone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie lub projektowania bądź kierowania robotami budowlanymi oddzielnie (program egzamin ustny).

Inspektor nadzoru budowlanego – jak nim zostać?

Ponadto przyznaje się je w różnych specjalnościach:
• architektonicznej,
• konstrukcyjno-budowlanej,
• instalacyjnych,
• inżynieryjnych.
Uprawnienia mają formę decyzji wydawanej po postępowaniu kwalifikacyjnym, którego ważnym etapem jest egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy technicznej (opinie o programie).

Posiadanie uprawnień projektowych lub wykonawczych wystarczy, aby móc starać się o pracę na stanowisku inspektora nadzoru, oczywiście w ramach posiadanej specjalności uprawnień budowlanych. Egzamin na uprawnienia składany jest przed okręgową komisją kwalifikacyjną, która wyłaniania jest z właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa lub architektów (segregator aktów prawnych). Jeśli uprawnienia mają być bez ograniczeń, to konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego, natomiast uprawnienia w zakresie ograniczonym dostępne są także dla osób mających tytuł technika lub mistrza.

Odpowiednie zezwolenia


Inspektor nadzoru budowlanego pracuje na terenie budowy. Może on wydawać polecenia kierownikowi budowy oraz innym uczestnikom procesu budowlanego (promocja 3  w 1). Polecenia te muszą mieć postać wpisów dokonywanych w dzienniku budowy. Jeśli istnieje ryzyko pojawienia się zagrożenia, bądź prowadzone prace są niezgodne z obowiązującymi przepisami lub projektem budowlanym, inspektor może zażądać wstrzymania prac budowlanych. Może on kontrolować przeprowadzane roboty budowlane, a także sprawdzać, czy na budowie stosowane są materiały budowlane dopuszczone do użytku i mające odpowiednie zezwolenia. Jest to praca wymagająca, która podlega odpowiedzialności zawodowej.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !