Blog

03.04.2019

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje?

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje?

Jednym z uczestników procesu budowlanego może być inspektor nadzoru inwestorskiego (program na komputer). Wyznacza go inwestor, najczęściej w sytuacji, gdy zatrudniona ekipa budowlana ma własnego kierownika budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do wydawania poleceń kierownikowi budowy lub kierownikowi robót budowlanych. Polecenia te muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Mogą dotyczyć m.in.:
• usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
• wykonania badań lub prób,
• przedstawienia ekspertyz dotyczących dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie urządzeń technicznych lub wyrobów budowlanych,
• przedstawienia ekspertyz dotyczących wykonywanych robót budowlanych (program na telefon).

Nieprawidłowo wykonane roboty

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje?

Kierownik budowy może zażądać od kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy ponownego wykonania nieprawidłowo wykonanych robót lub dokonania poprawek (program na egzamin ustny). Może on również nakazać wstrzymanie dalszych robót budowlanych, jeśli ich kontynuowanie mogłoby doprowadzić do zagrożenia lub przyczynić się do powstania niedopuszczalnej niezgodności z pozwoleniem budowlanym bądź projektem. W przypadku, gdy dany obiekt wymaga ustalenia dwóch inspektorów nadzoru budowlanego, inwestor ustanawia jednego z nich jako koordynatora czynności inspektorów na budowie (promocja 3 w 1).
Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje inwestora na budowie. Jego obowiązkiem jest kontrolowanie, czy prace na budowie są prowadzone zgodnie z projektem, przepisami, pozwoleniem na budowę i zasadami wiedzy technicznej (segregator). Inspektor sprawdza też jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych, biorąc pod uwagę m.in. czy zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. Jednym z ważniejszych obowiązków tej osoby jest sprawdzanie oraz dokonywanie odbioru robót, które ulegają zakryciu lub zaniknięciu. Powinien on również uczestniczyć w próbach i odbiorach instalacji, przewodów kominowych czy urządzeń technicznych. Inspektor dokonuje potwierdzenia wykonanych prac i na żądanie inwestora może kontrolować rozliczenia budowy. Funkcję tę może pełnić wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane (opinie).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami