Blog

05.07.2019

Inspektor nadzoru inwestorskiego – prawa i obowiązki jako uczestnika procesu budowlanego

W artykule znajdziesz:

Inspektor nadzoru inwestorskiego – prawa i obowiązki jako uczestnika procesu budowlanego


Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiem procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane, czyli prawo do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Podobnie jak kierownik budowy i projektant podlega on odpowiedzialności zawodowej (program na komputer).

Inspektor nadzoru inwestorskiego – prawa i obowiązki jako uczestnika procesu budowlanego

Jego podstawowym obowiązkiem jest reprezentowanie na budowie osoby inwestora poprzez pełnienie nadzoru nad zgodnością realizacji robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowie, zasadami wiedzy technicznej i przepisami (program na telefon). Odpowiada również za sprawowanie kontroli nad jakością wykonywanych robót oraz stosowanych na budowie materiałów budowlanych – wykluczone jest używanie materiałów wadliwych bądź niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest także sprawdzanie i odbiór tych robót budowlanych, które są zanikające lub ulegają zakryciu (program egzamin ustny). Musi on też uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych wszelkich instalacji, urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, a także przygotowywać i brać udział w czynnościach związanych z odbiorem gotowych obiektów budowlanych oraz przekazywaniem ich do użytkowania (opinie o programie). Może on na żądanie inwestora kontrolować rozliczenia budowy. Ponadto potwierdza, czy dane roboty zostały faktycznie wykonane, a wady usunięte (segregator aktów prawnych).

Polecenia kierownika budowy


Inspektor nadzoru inwestorskiego ma również wiele praw, wśród których jest prawo do wydawania poleceń kierownikowi budowy lub kierownikowi robót budowlanych (promocja 3  w 1). Polecenia te mogą dotyczyć takich kwestii, jak:
• usunięcie nieprawidłowości lub zagrożeń,
• wykonanie prób lub badań, w tym również tych, które wymagają odkrycia robót bądź elementów zakrytych,
• przedstawienie ekspertyz związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi,
• przedstawienie dowodów dopuszczenia wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych do stosowania w budownictwie.
Inspektor ma też prawo zażądać od kierownika budowy lub kierowników robót budowlanych dokonania stosownych poprawek.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami