Inwestor budowlany – jakie ma obowiązki?

Inwestorem może być osoba fizyczna lub prawna, w której imieniu realizowana jest dana inwestycja (program na komputer). Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym inwestor jest uczestnikiem procesu budowlanego. Wynikają z tego różne prawa i obowiązki, które ciążą na nim przez cały czas trwania inwestycji, czyli od chwili, gdy podjęta została decyzja o budowie, aż do momentu przekazania gotowego budynku do użytku. Co ważne, inwestor może budować nie tylko na własne potrzeby, ale również na potrzeby innych osób – wówczas jest deweloperem (program na telefon). Najważniejszym warunkiem, który pozwala na rozpoczęcie czynności zmierzających do inwestycji jest zdobycie tytuły prawnego do nieruchomości, która przeznaczona jest na cele budowlane. Ponadto planowane zamierzenie musi być zgodne z przepisami (program na egzamin ustny).

Dokument potwierdzającym prawa do nieruchomości

Inwestor budowlany – jakie ma obowiązki?

Dokumentem potwierdzającym prawa do nieruchomości jest najczęściej akt notarialny (promocja 3 w 1). Jednak prawo do dysponowania daną nieruchomością może być również potwierdzone umową najmu lub dzierżawy. Wówczas warunkiem koniecznym umożliwiającym rozpoczęcie inwestycji jest wyrażenie zgody przez właściciela nieruchomości. Jeśli nieruchomość jest współwłasnością, to na budowę muszą wyrazić zgodę wszyscy współwłaściciele (segregator). Inwestor ma przypisane obowiązki, z których musi się wywiązywać.
Do podstawowych zadań inwestora zalicza się:
• organizację procesu budowy,
• zadbanie o opracowanie projektów,
• zatrudnienie kierownika budowy,
• zadbanie o opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• uczestnictwo w odbiorach poszczególnych robót budowlanych (opinie).
W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa lub odrębnie ustanowiona decyzja administracyjna, inwestor ma obowiązek ustanowienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Ponadto na inwestorze spoczywa obowiązek uzyskania różnego rodzaju decyzji administracyjnych, bez których niemożliwe jest rozpoczęcie oraz prowadzenie robót budowlanych. To właśnie do inwestora trafiają wszystkie decyzje organów państwowego nadzoru budowlanego. Na podstawie umowy obowiązki inwestora może przejąć inwestor zastępczy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !