Blog

22.06.2018

Inwestor na budowie

W artykule znajdziesz:

Inwestor na budowie

 

Inwestor na budowie

W każdej budowie niezbędni są uczestnicy procesu budowlanego, do których zalicza się inwestora, inspektora nadzoru budowlanego, projektanta oraz kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych (uprawnienia budowlane). Do elementów procesu budowlanego zalicza się budowę, która rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia tzw. prac przygotowawczych, do których zalicza się:
• niwelację terenu,
• wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
• zagospodarowanie terenu budowy,
• budowę tymczasowych obiektów budowlanych,
• wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej.
Inwestorem nazywany jest podmiot, któremu zostało udzielone pozwolenie na budowę. Pozwolenie to może być wydane osobie, posiadającej prawo do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane.
Inwestorem może być również osoba, która zobowiązała się wybudować na danej nieruchomości obiekt budowlany dla jej właściciela, na podstawie podpisanej umowy (program egzamin ustny).

 

Co ważne, nie istnieje taki przepis prawa budowlanego, który zakazywałby łączenia funkcji inwestora z funkcjami każdego innego uczestnika procesu budowlanego. Oznacza to, że inwestor może być także kierownikiem robót, kierownikiem budowy czy projektantem,j jednak musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Do podstawowych obowiązków inwestora zalicza się organizację procesu budowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Inwestor odpowiada za zapewnienie:
• opracowania projektu budowlanego oraz innych projektów w zależności od potrzeb,
• objęcia stanowiska przez kierownika budowy,
• opracowania planu bioz (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),
• wykonania oraz odbioru prac budowlanych,
• nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi przez odpowiednio wykwalifikowane osoby – obowiązek ten istnieje tylko w przypadku znacznego stopnia skomplikowania robót budowlanych. Może też wynikać z istniejących warunków gruntowych (opinie o programie).
Inwestor ma prawo do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz do zobowiązania projektanta do sprawowania nadzoru inwestorskiego. Inwestor musi tez zapewnić odbiór robót budowlanych przez osobę do tego uprawnioną.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami