Izolacja przeciwdźwiękowa

Izolacja przeciwdźwiękowa

Należy przewidzieć izolację przeciwdźwiękową w pomieszczeniach przeznaczonych na halę maszyn do pisania lub na pracę innych maszyn biurowych, jeżeli zagwarantowane jest przez użytkownika przeznaczenie tych pomieszczeń do wymienionych celów, oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na świetlice i czytelnie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Inne wymagania reguluje norma PN/B-02151. Normy przestrzenne i wskaźniki funkcjonalne według normatywu technicznego projektowania IUA „Elementy Budynków Biurowych" z chwilą zatwierdzenia Normatywu przez Prezydium Rządu należy uwzględnić zmiany, jakie mogą nastąpić w ostatecznej redakcji.
Pomieszczenia administracji oddziałowej projektuje się w budynkach produkcyjnych na antresolach lub w przybudówkach (najczęściej łącznie z urządzeniami socjalnymi) w parterze lub na wyższych kondygnacjach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pomieszczenia biurowe powinny być zabezpieczone przed hałasem i szkodliwymi wyziewami przez oddzielenie ich od produkcji przedsionkami, korytarzami itp. W wypadku usytuowania tych pomieszczeń w hałaśliwych oddziałach lub w ich pobliżu należy przez izolację akustyczną ścian i stropów obniżyć natężenie dźwięków w pomieszczeniach biurowych do 45 decybeli. Powierzchnia pomieszczeń biurowych w przybudówkach do hal produkcyjnych wynosi zwykle około 30% całej powierzchni przybudówek.

Wskaźniki przestrzenne dla pomieszczeń biurowych. Powierzchnię oblicza się dla najliczniejszej zmiany pracowników biurowych (uprawnienia budowlane).
Według norm radzieckich na 1 pracownika biurowego przy pracy zespołowej przyjmuje się 3,25 m2, na 1 konstruktora - 5 m2 (biuro konstrukcyjne z deskami kreślarskimi). W przypadku, gdy pracownik większą część czasu przebywa poza biurem (na terenie zakładu, hali itp.) norma może być obniżona na 2,5 m2.
Podana norma nie ma zastosowania przy projektowaniu oddzielnych gabinetów personelu administracyjnego i technicznego (program egzamin ustny).

Wysokość pomieszczeń w świetle

Wysokość pomieszczeń w świetle - 3 m. W przypadku projektowania pomieszczeń administracyjnych łącznie z pomieszczeniami socjalnymi dopuszczalne jest obniżenie wysokości do 2,80 m ale kubatura pomieszczenia w przeliczeniu na 1 pracownika stale w nim przebywającego nie może być mniejsza niż 10 m3 (opinie o programie).
W pomieszczeniach administracyjno-biurowych o kubaturze powyżej 500 m3 znajdujących się w oddzielnych budynkach lub w przybudówkach do hal produkcyjnych, nie należy stosować ogrzewania parowego.

W przybudówkach najekonomiczniejszym okazał się, jak podają doświadczenia radzieckie, rozstaw slupów co 4,00 m i głębokość traktu 6,60 m -f- 2,40 m na korytarz (inne rozstawy słupów i głębokości traktu oraz szerokości korytarza podajemy przy pomieszczeniach i urządzeniach socjalno-sanitarnych).
Przykłady rozwiązania pokoi biurowych w przybudówkach w typowych sekcjach (segregator aktów prawnych).

W celu zilustrowania wskaźników stosowanych w projektowaniu sal zebrań; niektóre pozycje (A, C, E, G) z czechosłowackiego katalogu typowych projektów.
Obiekty bezpieczeństwa wewnątrzzakładowego stanowią grupę budynków strefy przedzakładowej i powinny być projektowane w ścisłym powiązaniu z zabudową zakładu przemysłowego.
Usytuowanie. Portiernia powinna być lokalizowana przy wjeździe i wejściu do zakładu przemysłowego. W przypadku, gdy zakład przemysłowy posiada więcej wjazdów i wejść niż jedno, należy przewidzieć umieszczenie portierni przy wszystkich wjazdach i wejściach lub przewidzieć portiernie przy wejściu głównym a w pozostałych miejscach przejazdu lub przejścia posterunki kontrolne stałe lub czasowe (w okresie natężonego ruchu) (promocja 3 w 1).

W przypadku gdy portiernia nie jest przewidziana jako budynek wolnostojący, należy na ten cel przeznaczyć pomieszczenia w budynku usytuowanym w sąsiedztwie wjazdu.
Usytuowanie i rozmiary terenu uzależnione są: a) od nasilenia ruchu pieszego, b) od środków transportu.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !