Blog

Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 10
13.04.2019

Jak dokumentowane są praktyki zawodowe?

W artykule znajdziesz:

Jak dokumentowane są praktyki zawodowe?

W wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie książki praktyki zawodowej nie są już wydawane (program na komputer). W tej sposób dokumentowało się praktykę do dnia 14 września 2014 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami „Wpisy dokonane w książce praktyki i potwierdzone (…), przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokumentują praktykę rozpoczętą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku książkę praktyki dołącza się do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych (…).” Praktyka odbywana przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia dokumentowana jest więc za pomocą książki praktyki zawodowej (program na telefon).
W przypadku osób, którym nie wydano książki praktyki zawodowej, a które odbyły tą praktykę między 10. sierpnia 2014 roku – kiedy to przestało obowiązywać stare rozporządzenie dotyczące samodzielnych funkcji technicznych, a dniem 24 września 2014 roku, kiedy w życie weszło nowe rozporządzenia, mogą dokumentować odbycie praktyki zawodowej na mocy Kodeksu postępowania administracyjnego rozdz. 4 (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Oświadczenie odbycia praktyki zawodowej

Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 11
Jak dokumentowane są praktyki zawodowe?

Po wejściu w życie w/w ustawy praktykę zawodową można dokumentować wyłącznie za pomocą specjalnego oświadczenia (program na egzamin ustny).
Obowiązujące obecnie przepisy nie przewidują już możliwości wydawania książek praktyk zawodowych. Obecnie jedyną obowiązującą formą potwierdzania odbycia praktyki zawodowej jest dokument nazywany „oświadczeniem odbycia praktyki zawodowej” (promocja 3 w 1). Jego wzór można znaleźć w załączniku do rozporządzenia dotyczącego sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W tym rozporządzeniu zawarto także drugi bardzo ważny załącznik, którym jest „zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej” (segregator). Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej należy dołączyć do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej przy składaniu wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Oba załączniki oraz inne niezbędne dokumenty znaleźć można m.in. na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (opinie).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 16 Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 17 Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 18
Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 19
Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 20 Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 21 Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 22
Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 32 Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 33 Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 34
Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 35
Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 36 Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 37 Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 38
Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcje połączenia zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami