Jak dokumentowane są praktyki zawodowe?

W wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie książki praktyki zawodowej nie są już wydawane (program na komputer). W tej sposób dokumentowało się praktykę do dnia 14 września 2014 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami „Wpisy dokonane w książce praktyki i potwierdzone (…), przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokumentują praktykę rozpoczętą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku książkę praktyki dołącza się do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych (…).” Praktyka odbywana przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia dokumentowana jest więc za pomocą książki praktyki zawodowej (program na telefon).
W przypadku osób, którym nie wydano książki praktyki zawodowej, a które odbyły tą praktykę między 10. sierpnia 2014 roku – kiedy to przestało obowiązywać stare rozporządzenie dotyczące samodzielnych funkcji technicznych, a dniem 24 września 2014 roku, kiedy w życie weszło nowe rozporządzenia, mogą dokumentować odbycie praktyki zawodowej na mocy Kodeksu postępowania administracyjnego rozdz. 4 (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Oświadczenie odbycia praktyki zawodowej

Jak dokumentowane są praktyki zawodowe?

Po wejściu w życie w/w ustawy praktykę zawodową można dokumentować wyłącznie za pomocą specjalnego oświadczenia (program na egzamin ustny).
Obowiązujące obecnie przepisy nie przewidują już możliwości wydawania książek praktyk zawodowych. Obecnie jedyną obowiązującą formą potwierdzania odbycia praktyki zawodowej jest dokument nazywany „oświadczeniem odbycia praktyki zawodowej” (promocja 3 w 1). Jego wzór można znaleźć w załączniku do rozporządzenia dotyczącego sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W tym rozporządzeniu zawarto także drugi bardzo ważny załącznik, którym jest „zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej” (segregator). Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej należy dołączyć do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej przy składaniu wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Oba załączniki oraz inne niezbędne dokumenty znaleźć można m.in. na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (opinie).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami