Jak ocenić ryzyko przy ręcznych pracach transportowych?


Wykonywanie ręcznych prac transportowych zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, które można zminimalizować stosując się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Niektóre z tego rodzaju prac cechują się ryzykiem niskim, inne średnim, a jeszcze inne wysokim. Przed przystąpieniem do ręcznych prac transportowych pracodawca jest zobowiązanych do opracowania oceny ryzyka biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje pracownika, jego płeć i wiek, a także niepełnosprawność. Ryzyko małe dotyczy wyłącznie prac zmechanizowanych, które wykonywane są w zgodzie z zasadami ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Takie prace nie powinny u pracowników powodować wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, stresu czy nadmiernego zmęczenia. Takie prace nie zawsze mogą być wykonywane przez osoby zaliczane do specjalnych grup ryzyka, czyli przez młodocianych lub kobiety w ciąży.
Ryzyko średnie dotyczy prac, które u części pracowników o mniejszej sprawności fizycznej mogą powodować dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, stres i nadmierne zmęczenie. W przypadku takiej oceny ryzyka należy zwrócić szczególną uwagę na organizację pracy, czyli jej tempo, czas trwania czy częstotliwość czynności, aby jednoznacznie ocenić ryzyko zawodowe.
Ryzyko duże występuje w przypadku dużego obciążenia ręcznymi pracami transportowymi. Ich wykonywanie może wówczas skutkować ryzykiem powstania urazów, dolegliwości mięśniowo-szkieletowych oraz nadmiernego zmęczenia i stresu. W takim wypadku pracodawca musi dokonać oceny organizacji pracy oraz stanowiska pracy zarówno pod względem tempa, częstotliwości i czasu trwania czynności, jak i poręczności oraz masy przemieszczanych przedmiotów, a także drogi ich przemieszczania, czy pozycji, która jest niezbędna do wykonywania tej pracy. Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek jak najszybszego poprawienia warunków pracy, aby wartość ryzyka zmieniła się z wysokiej na niską. W przeciwnym wypadku prace muszą być wstrzymane aż do chwili poprawienia warunków.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !