Jak przebiega kwalifikacja wykształcenia?

Komisja kwalifikacyjna dokonuje kwalifikacji oraz weryfikacji wykształcenia za pokrewne lub odpowiednie dla wybranej przez kandydata specjalności uprawnień oraz wybranego zakresu uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Jak przebiega kwalifikacja wykształcenia?

Proces polega na stwierdzeniu zgodności lub niezgodności ukończonego kierunku studiów z kierunkiem, który został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako odpowiedni lub pokrewny (program na komputer). Pod uwagę brany jest dyplom ukończenia studiów wyższych, suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów, przy czym wypis musi potwierdzić kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (program na telefon).

W przypadku zawodów związanych z budownictwem kwalifikacji oraz weryfikacji wykształcenia dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych dokonuje się poprzez stwierdzenie zgodności lub niezgodności uzyskanego tytułu zawodowego z wykazem zawodów, znajdujących się w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie). W przypadku studiów, wymóg posiadania odpowiedniego wykształcenia jest spełniony, jeśli nazwa kierunku studiów zgadza się z określeniem zakresu znajdującym się w załączniku nr 2 do wspomnianego rozrządzenia. Ponadto informacje znajdujące się w suplemencie lub wypisie z przebiegu studiów muszą wskazywać, że przynajmniej jedna trzecia programu lub liczba godzin zajęć to zajęcia, które kształtują wiedzę oraz umiejętności wymagane w przypadku wymienionych kierunków studiów (segregator aktów prawnych).

Wymóg zgodności wykształcenia

Wymóg zgodności wykształcenia uznaje się za spełniony, jeśli nazwa specjalności jest taka sama jak nazwa specjalności wymieniona w załączniki (promocja 3 w 1). Ponadto warunek jest spełniony, jeśli suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów obejmuje zajęcia wymagane na danych kierunkach. Co ważne, jeśli kandydat zdobył wykształcenie za granicą, a kierunek odbiega od przyjętych w rozporządzeniu, to konieczne jest indywidualne rozpatrzenie oraz kwalifikacja przez izbę, z uwzględnieniem podstawy programu kształcenia dla danej specjalności (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !