Jak udokumentować praktykę zawodową na terenach zamkniętych?

Zgodnie z rozporządzeniem, dotyczącym sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, praktykę zawodową do uprawnień budowlanych można odbyć przy projektowaniu oraz budowie obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych w jednostkach organizacyjnych podlegających ministrowi ds. wewnętrznych, MON lub szefowi ABW. Jednak ze względu na obowiązujące procedury dotyczące bezpieczeństwa, nieco inaczej wygląda procedura dokumentowania praktyki (program na komputer). Dokładna definicja terenów zamkniętych znajduje się w Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Wynika z niej, że są to tereny „o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych”, np. niektóre obiekty i linie kolejowe, obiekty i jednostki wojskowe lub tereny zarządzane przez MSZ.

Jak udokumentować praktykę zawodową na terenach zamkniętych?

Odbycie praktyki zawodowej przy budowie lub projektowaniu obiektów na terenach zamkniętych potwierdzane jest przez właściwy wojewódzki inspektorach nadzoru budowlanego. Wydaje on zaświadczenie, które potwierdza odbycie praktyki wraz z okresem odbywania praktyki w danej specjalności. Zaświadczenie sporządzane jest na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:

• oświadczenie kierownika praktyki o jej odbyciu, zawierające ogólną ocenę z praktycznej i teoretycznej wiedzy dotyczącej zakresu specjalności,

• kopię dokumentu, który potwierdza posiadane wykształcenie,

• zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie podczas odbywania praktyk wraz z opisem zajmowanego stanowiska, miejsca praktyki i wskazaniem opiekuna,

• kopię decyzji o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz nadaniu uprawnień kierownika praktyki,

• zestawienie zbiorcze odbytej praktyki zawodowej,

• potwierdzenie opłaty skarbowej, wynoszącej 17zł.

Wnioski o wydanie zaświadczenia mogą wyglądać nieco inaczej w każdym z inspektoratów. Przed wypełnieniem dokumentu warto więc zajrzeć na stronę internetową wybranego urzędu. Zaświadczenie wydawane jest po złożeniu wniosku z załącznikami i po analizie złożonych dokumentów przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !