Jak wpisać się na listę okręgowej izby inżynierów budownictwa?

Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest możliwe dopiero wtedy, gdy inżynier budownictwa otrzyma zaświadczenie, które potwierdza jego wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa (program na komputer). Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, ponieważ na wpis czeka się około miesiąca. Sprawę można załatwić w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Pierwszym krokiem jest przygotowanie oraz złożenie wniosku o wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa (program na telefon). Wraz z wnioskiem należy złożyć dokument, który potwierdza posiadanie uprawnień budowlanych – może to być oryginał lub kopia uwierzytelniona.

Uchwała musi być uzasadniona

Jak wpisać się na listę okręgowej izby inżynierów budownictwa?

Do wniosku należy też załączyć dowód uiszczenia opłaty oraz wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej (program na egzamin ustny). W niektórych izbach mogą być wymagane także inne dokumenty, ponieważ kwestie te nie są dokładnie uregulowane przez prawo. Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie na listę członków izby można rozpocząć wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przypadku, gdy we wniosku są braki, okręgowa rada izby wzywa inżyniera do ich uzupełnienia (promocja 3 w 1). Jeśli braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, sprawa pozostanie bez rozpoznania, czyli wpis na listę nie zostanie dokonany.
W przypadku, gdy nie zostanie uiszczona opłata za wpis, okręgowa rada izby wyznacza termin do zapłaty, który najczęściej wynosi 7-14 dni. Jeśli w tym terminie opłata nie zostanie uregulowana, inżynier nie zostanie wpisany na listę członków izby, a wniosek zostanie zwrócony (segregator). Izba dokonuje także sprawdzenia, czy inżynier posiada uprawnienia budowlane w podanej specjalności oraz zakresie, niezbędnym do wpisania na listę członków. Podjęta uchwała jest wysyłana pocztą za potwierdzeniem odbioru, przy czym istnieje też możliwość osobistego odbioru w siedzibie izby. Uchwała musi być uzasadniona, a także informować o formie, trybie oraz terminie ewentualnego odwołania (opinie).

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !