Jak zgłosić rozbiórkę?

Rozbiórkę obiektu budowlanego można wykonać dopiero po uzyskaniu pozwolenia (program na komputer). Dokument wydawany jest dopiero wtedy, gdy odpowiedni organ dokona oceny oddziaływania rozbiórki na środowisko, a zwłaszcza na obszar Natura 2000. Do wydania pozwolenia niezbędne jest uzyskanie stosownych opinii i pozwoleń określonych w przepisach szczególnych. W cel wnioskowania o pozwolenie na rozbiórkę należy przedstawić załączniki określone w art. 33 ust. 4 p.b., czyli np.:
• zgodę właściciela budynku,
• szkic usytuowania budynku,
• opis zakresu oraz sposobu przeprowadzania prac rozbiórkowych (program na telefon).

Obiekty oraz urządzenia budowlane

Jak zgłosić rozbiórkę?

W prawie budowlanym określone są dwa przypadki, kiedy nie trzeba starać się o pozwolenie na rozbiórkę. Jest to tzw. katalog zamknięty, do którego zaliczono:
• budynki i budowle nieznajdujące się w rejestrze zabytków i nieprzekraczające 8 m wysokości, znajdujące się takiej w odległości od granicy działki, która nie przekracza połowy wysokości,
• obiekty oraz urządzenia budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że nie podlegają ochronie jako zabytki (program na egzamin ustny).
W powyższych przypadkach nie jest wymagane zezwolenie, ale należy zgłosić fakt rozbiórki odpowiedniemu organowi. W zgłoszeniu określa się rodzaj, zakres i sposób wykonania rozbiórki. Termin wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wynosi 30 dni (promocja 3 w 1).
Przed zgłoszeniem lub uzyskaniem zezwolenia można rozpocząć prace rozbiórkowe i zabezpieczające tylko wtedy, gdy służą one usunięciu bezpośredniego zagrożenia ludzi lub mienia. Jest to określone w art. 31 ust. 5 p.b., jednak w przepisie tym nie określono, że zezwala się jednocześnie na zakończenie prac (segregator). Oznacza to, że dotyczy on wyłącznie rozbiórki, czego konsekwencją jest to, że prace rozbiórkowe nie mogą być elementem innych prac. Jedynym celem takich robót ma być usunięcie zagrożenia. W przypadku, gdy prace rozbiórkowe wymagają pozwolenia lub zgłoszenia, należy pamiętać, że rozpoczęcie rozbiórki przed uzyskaniem zgody jest równoznaczne z samowolą budowlaną. Może to skutkować nakazem przerwania prac, a nawet grzywną (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !