Blog

22.08.2018

Jak zgłosić rozbiórkę?

W artykule znajdziesz:

Jak zgłosić rozbiórkę?

Rozbiórkę obiektu budowlanego można wykonać dopiero po uzyskaniu pozwolenia (program na komputer). Dokument wydawany jest dopiero wtedy, gdy odpowiedni organ dokona oceny oddziaływania rozbiórki na środowisko, a zwłaszcza na obszar Natura 2000. Do wydania pozwolenia niezbędne jest uzyskanie stosownych opinii i pozwoleń określonych w przepisach szczególnych. W cel wnioskowania o pozwolenie na rozbiórkę należy przedstawić załączniki określone w art. 33 ust. 4 p.b., czyli np.:
• zgodę właściciela budynku,
• szkic usytuowania budynku,
• opis zakresu oraz sposobu przeprowadzania prac rozbiórkowych (program na telefon).

Obiekty oraz urządzenia budowlane

Jak zgłosić rozbiórkę?

W prawie budowlanym określone są dwa przypadki, kiedy nie trzeba starać się o pozwolenie na rozbiórkę. Jest to tzw. katalog zamknięty, do którego zaliczono:
• budynki i budowle nieznajdujące się w rejestrze zabytków i nieprzekraczające 8 m wysokości, znajdujące się takiej w odległości od granicy działki, która nie przekracza połowy wysokości,
• obiekty oraz urządzenia budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że nie podlegają ochronie jako zabytki (program na egzamin ustny).
W powyższych przypadkach nie jest wymagane zezwolenie, ale należy zgłosić fakt rozbiórki odpowiedniemu organowi. W zgłoszeniu określa się rodzaj, zakres i sposób wykonania rozbiórki. Termin wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wynosi 30 dni (promocja 3 w 1).
Przed zgłoszeniem lub uzyskaniem zezwolenia można rozpocząć prace rozbiórkowe i zabezpieczające tylko wtedy, gdy służą one usunięciu bezpośredniego zagrożenia ludzi lub mienia. Jest to określone w art. 31 ust. 5 p.b., jednak w przepisie tym nie określono, że zezwala się jednocześnie na zakończenie prac (segregator). Oznacza to, że dotyczy on wyłącznie rozbiórki, czego konsekwencją jest to, że prace rozbiórkowe nie mogą być elementem innych prac. Jedynym celem takich robót ma być usunięcie zagrożenia. W przypadku, gdy prace rozbiórkowe wymagają pozwolenia lub zgłoszenia, należy pamiętać, że rozpoczęcie rozbiórki przed uzyskaniem zgody jest równoznaczne z samowolą budowlaną. Może to skutkować nakazem przerwania prac, a nawet grzywną (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami