Blog

30.05.2018

Jakie są rodzaje gruntów budowlanych?

Jakie są rodzaje gruntów budowlanych?

Gruntem budowlanym nazywane jest podłoże, na którym będzie posadowiony budynek. Najlepszym podłożem są mineralne grunty rodzime, które pod kątem właściwości dzieli się na niespoiste i spoiste. Grunt rodzime nazywane są także naturalnymi i są efektem procesów geologicznych. Grunty nasypowe to podłoża utworzone w wyniku działalności człowieka.

Jakie są rodzaje gruntów budowlanych?

Do gruntów niespoistych zalicza się wszelkie grunty sypkie, takie jak:

• żwir – w projektach oznaczany literą „Ż”,

• pospółki – w projektach oznaczane symbolem „Po”,

• piaski gruboziarniste – oznaczane symbolem „Pr”,

• piaski średnioziarniste – oznaczane symbolem „Ps”,

• piaski drobnoziarniste – oznaczane symbolem „Pd”,

• piaski pylaste – oznaczane symbolem „Pπ”.

Podział pod kątem uziarnienia jest bardzo ważny, ponieważ im grubsza frakcja, tym większa jest wytrzymałość, czyli nośność gruntu. Dla projektanta posiadającego uprawnienia budowlane duże znaczenie ma zarówno ten parametr, jak i stopień zagęszczania (program egzamin ustny). Im wyższy stopień zagęszczenia, tym bardzie podłoże nadaje się do celów budowlanych, ponieważ między poszczególnymi ziarnami jest niewiele pustych przestrzeni. Grunt może być luźny, średnio zagęszczony, zagęszczony oraz bardzo zagęszczony. Kolejnym istotnym parametrem gruntów niespoistych jest stopień wilgotności. Do celów budowlanych najlepsze są grunty wilgotne.

Do gruntów spoistych zalicza się ił, ił piaszczysty i pylasty, glinę piaszczystą, glinę pylastą, glinę zwięzłą, glinę piaszczystą zwięzłą, glinę pylastą zwięzłą, piasek gliniasty, pył i pył piaszczysty. Najważniejszym parametrem określającym przydatność takich gruntów do celów budowlanych jest stopień plastyczności. Im niższa jego wartość, tym mniejsza jest zawartość wody w gruncie i tym lepiej nadaje się on pod budowę. Grunty spoiste dzielą się na zwarte, półzwarte, twardoplastyczne, plastyczne, miękkoplastyczne oraz płynne. Projektant musi też znać takie parametry, jak spójność, wilgotność czy kąt tarcia wewnętrznego gruntu. Do celów budowlanych najlepsze są grunty średnio spoiste.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami