Kapilarne podciąganie wody

Kapilarne podciąganie wody

Zawilgocenie wskutek kapilarnego podciągania wody zachodzi wolniej przy betonach dojrzewających w normalnych warunkach niż naparzanych niskoprężnie (program uprawnienia budowlane na komputer). Pianobetony o małym ciężarze objętościowym ulegają szybciej zawilgoceniu wskutek kapilarnego podciągania wody niż o większym ciężarze objętościowym. Związane to jest z większą zawartością wody w świeżo stwardniałym pianobetonie o niższym ciężarze objętościowym. Reinsdorfcm zawilgocenie wskutek kapilarnego podciągania wody pianobetonu naparzanego niskoprężnie przy y w stanie suchym 1,27-M,48 T/m3.

Polska norma PN/B-06565 wymaga, aby wilgotność pianobetonu po zakończeniu okresu dojrzewania nie przekraczała 15% v.
Odporność na zamrażanie i działanie wysokich temperatur (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Omówiona struktura i niewysoka nasiąkliwość pianobetonów sprzyjają dobrej na ogół ich odporności na działanie mrozu. Wymagania stawiane odporności nie są jednakowe w różnych krajach. Norma polska nie przewiduje badania odporności na działanie mrozu pianobetonu o ciężarze objętościowym poniżej 700 kG m3, natomiast od odmian 08-10 wymaga, by po 15 cyklach zamrażania do 15°C spadek wytrzymałości nie przekraczał 20%. Przy tym próbki mogą wykazywać tylko nieznaczne uszkodzenia krawędzi i naroży (uprawnienia budowlane).
Wg źródeł radzieckich pianobetony o ciężarze objętościowym poniżej 800 kG/m3 poddaje się 15 cyklom zamrażania, a o ciężarze objętościowym 800-M200 kG/m3 - 25 cyklom zamrażania. Ubytek na ciężarze próbek nie powinien po badaniu przekraczać 10%, a obniżenie wytrzymałości na ściskanie dla pianobetonu o ciężarze objętościowym poniżej 800 kG/m3 powinno być poniżej 30%, a o ciężarze objętościowym 800-1200 kG/m3 - poniżej 25%.

Pianobeton niedostatecznie dojrzały narażony na działanie mrozu ulega znacznie większemu uszkodzeniu niż podano wyżej (program egzamin ustny).
Spadek wytrzymałości na ściskanie oraz zmiany ciężaru objętościowego i wielkość skurczu przy nagrzewaniu do 700°C.

Cementy hutnicze i spoiwa mieszane

Składnikami pianobetonu są: cement portlandzki, szybko sprawny lub hutniczy oraz spoiwa mieszane, surowiec krzemionkowy o drobnym uziarnieniu, środek pianotwórczy oraz ewentualnie dodatki przyspieszające dojrzewanie (opinie o programie).
Na ogół do produkcji pianobetonów zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego marki nie niższej niż 350 lub szybkosprawnego.
Zużycie cementu na 1 m3 pianobetonu przekracza przeważnie 300 kg/m3.

Przy zastosowaniu cementu hutniczego lub spoiwa mieszanego z cementu hutniczego i wapna hydratyzowanego należy stosować dodatki przyspieszające dojrzewanie, np. chlorek wapniowy. Spoiwa ‘mieszane stosuje się przeważnie przy użyciu jako wypełniacza mieszaniny piasku kwarcowego i wielkopiecowego żużla granulowanego. Stosunek cementu hutniczego do wapna hydratyzowanego zależy od zawartości żużla w wypełniaczu. Jako wartości średnie można podać 270 kG/m8 cementu hutniczego i 30 kg/m3 wapna hydratyzowanego, przy dodatku 1% CaCl2.
Cementy hutnicze i spoiwa mieszane można używać przy stosowaniu naparzania niskoprężnego, natomiast przy dojrzewaniu pianobetonu w normalnych warunkach nie zaleca się ich stosowania.
Ponieważ obróbka cieplna nie skraca ani okresu trwania ani wielkości skurczu pianobetonu, wybór spoiwa i warunków dojrzewania zależy od względów ekonomicznych produkcji (segregator aktów prawnych). Zastosowanie obróbki cieplnej umożliwia natomiast szybsze uzyskanie wytrzymałości początkowej pozwalającej na rozformowanie elementów i ułożenie ich w stosy.

PN/B-06565 (projekt) przewiduje stosowanie do wyrobu pianobetonu cementu portlandzkiego marki 350. Cementy niższych marek mogą być stosowane pod warunkiem sprawdzenia wytrzymałości gotowych wyrobów. Jakość cementu przed użyciem do produkcji powinna być dokładnie kontrolowana, początek wiązania poniżej 21 godzin, a koniec - poniżej 6 godzin. Cement nie może być zleżały; zasadniczo powinien być użyty nie później niż w dwa miesiące od daty wyprodukowania. W razie zawartości grudek w ilości powyżej 1% na sicie # 0,5 mm cement należy przesiać i zbadać (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !