Karpiówka podwójna

Karpiówka podwójna

Karpiówka podwójna powinna mieć kształt dwóch płaskich, prostokątnych płytek, zespolonych ze sobą w ten sposób, że spodnia powierzchnia górnej dachówki leży w górnej powierzchni drugiej dachówki, tworząc stopień o wysokości równej grubości dachówki. Górna powierzchnia dachówki powinna mieć podłużne prążki dla ułatwienia spływu wody (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dachówka posiada od spodu występ, tzw. nosek, do zawieszania jej na łacie oraz żłobki dla zmniejszenia ciężaru. Górna powierzchnia powinna być gładka, bez pęknięć i siatek włoskowa tych. Barwa górnej powierzchni dachówki powinna być jednolita zarówno przy dachówce barwionej, jak i glazurowanej cementem. Przełam powinien wykazywać jednolitą masę, bez dziur, próżni, bez grudek gliny, cementu i piasku (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Oddzielnie występujące grudki gliny świadczą o złym przemieszaniu cementu z gliną; takie dachówki powinny być w zasadzie zdyskwalifikowane jako nie nadające się do użytku. Obrzeża dachówek muszą być równe, gdyż wszelkie wklęśnięcia, wypukłości i szczerby wpływają na to, iż ułożenie dachówek nie będzie szczelne, przez co podczas deszczu mogą wystąpić przecieki.

Dopuszczalna tolerancja wymiarów długości i szerokości może wahać się w granicach ±3 mm (uprawnienia budowlane). Co piąta dachówka powinna mieć wpuszczony u spodu drucik ocynkowany, grubości 1 mm, służący do umocowania dachówki do łaty w czasie krycia dachu. Umocowanie to zabezpiecza dachówkę od zerwania przez wiatr.
Dachówka ułożona na dachu powinna wytrzymać pewne obciążenie. Normy przewidują, że dachówka po 28 dniach od jej wykonania nie może ulec złamaniu przy obciążeniu dachówek karpiówek 30 kg i żłobkowanej 50 kg.
Badanie wytrzymałości dachówki. Wytrzymałość dachówki sprawdzamy na zginanie. Możemy to wykonać doraźnie na budowie w sposób następujący. Ustawiamy z cegieł w odstępach 25 cm na sucho 4 słupki. Na każdej parze słupków układamy łaty o przekroju stępujący sposób (program egzamin ustny).

Badanie nasiąkliwości

W miejscu obciążenia na górnej powierzchni formuje się z zaprawy gipsowej lub cementowej pasek (zamiast poprzedniej warstwy piasku) poprzeczny o szerokości 2 cm i takiej samej wysokości. Od spodu dachówki formuje się takie same paski, ale w odstępie 30 cm. Próby na złamanie wykonuje się na maszynie probierczej po stwardnieniu uformowanych listew’. Przez złamaniem układa się dachówkę dolnymi listwami na dwóch poprzecznych podporach. Nacisk wywiera się na górny pasek (opinie o programie).

Średnia ciężaru łamiącego uzyskana z wyników badania co najmniej 5 dachówek podana w kG jest miarodajna dla oznaczenia wytrzymałości dachówki na zginanie. Przy obliczaniu średniej wytrzymałości należy odrzucić wynik niższy od 4/5 średniej i wyznaczyć średnią arytmetyczną z wyników pozostałych. W przypadku otrzymania trzech wyników niższych od 4/5 średniej, ta ostatnia nie jest miarodajna dla wytrzymałości. Norma na dachówki cementowe podaje, iż badana dachówka powinna być sucha. Celowe jest dla porównania badać dachówki cementowo-gliniane również w stanie wilgotnym (segregator aktów prawnych).

Trzy próbne dachówki wysuszone do stałego ciężaru w temperaturze 105-M10 °C zanurza się pionowo do naczynia z wodą na 1/4 ich wysokości. Po upływie pierwszej godziny dolewa się wody do połowy wysokości, a po upływie drugiej godziny - do 3/4 wysokości. Po upływie 24 godzin, licząc od początku zanurzenia dachówek w wodzie, zalewa się je całkowicie wodą tak, aby zwierciadło wody było utrzymane o 5 cm wyżej od górnej krawędzi dachówki.

Dachówki moczy się w wodzie o temperaturze pokojowej aż do osiągnięcia stałego ciężaru, co oznacza, że proces nasiąkania zakończył się. Po wyjęciu z wody wyciera się je suchą szmatką i waży. Procentowy stosunek wchłoniętej wody do ciężaru wysuszonej dachówki określa jej nasiąkliwość. Oblicza się ją wg podanego wzoru dla nasiąkliwości cegły. Ilość wchłoniętej wody nie powinna przekraczać 5% w stosunku do ciężaru suchej dachówki (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami