Blog

30.05.2018

Kiedy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony pracy na budowie?

W artykule znajdziesz:

Kiedy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony pracy na budowie?

Jednym z najważniejszych zadań kierownika budowy jest sporządzanie lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Plant ten musi uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych łącznie z planowanym jednoczesnym prowadzeniem produkcji przemysłowej i robót budowlanych (promocja 3  w 1). Plan BIOZ jest sporządzany na podstawie przygotowanej przez projektanta informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pod kątem specyfiki zaprojektowanego obiektu budowlanego.

Kiedy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony pracy na budowie?

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest wymagane wtedy, gdy na budowie wykonywane będą któreś z poniższych robót:

• stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym,

• powodujących występowanie działanie czynników biologicznych lub substancji chemicznych, które zagrażają zdrowiu lub życiu ludzi, • stwarzające bardzo wysokie ryzyko powstania zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, np. upadek z wysokości lub przysypanie ziemią,

• prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych,

• prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia,

• prowadzone w tunelach, pod ziemią lub w studniach,

• stwarzające zagrożenie utonięcia pracowników,

• wykonywane przez osoby kierujące pojazdami zasilanymi z napowietrznych linii,

• wymagające stosowania materiałów wybuchowych,

• wykonywane z atmosferą powstałą ze sprężonego powietrza,

• prowadzone przy demontażu/montażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Plan BIOZ wymagany jest również w sytuacji, gdy przewidywany czas trwania prac jest dłuższy niż 30 dni roboczych i bierze w nich udział przynajmniej 20 pracowników, a także wtedy, gdy pracochłonność prac wynosi więcej niż 500 osobodni. W planie BIOZ nie trzeba umieszczać danych, które dotyczą obiektów lub części obiektów o funkach obronnych lub zapewniających bezpieczeństwo, jeśli takie informacje mogłyby ujawnić ich przeznaczenie, charakter lub nazwę. Zakres informacji podlegających wyłączeniu określa inwestor, kierując się przepisami o ochronie danych osobowych.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami