Blog

22.06.2018

Kiedy wygasa pozwolenie na budowę?

W artykule znajdziesz:

Kiedy wygasa pozwolenie na budowę?


Według obowiązującego prawa budowlanego moment rozpoczęcia budowy następuje w chwili podjęcia prac przygotowawczych na terenie przeznaczonym pod budowę. Do prac przygotowawczych zalicza się m.in. niwelację terenu, wytyczenie geodezyjne obiektów, budowę obiektów tymczasowych, zagospodarowanie terenu budowy oraz wykonanie przyłączy do sieci (program na komputer). Decyzja o przyznaniu pozwolenia na budowę według obowiązującego prawa wygasa wtedy, gdy nie doszło do rozpoczęcia budowy przed upływem 3 lat od momentu, gdy decyzja stała się ostateczna lub, gdy budowa zostanie na 3 lata przerwana. Jest to reguła odnosząca się wyłącznie do budowy obiektu budowlanego, co oznacza, że nie stosuje się jej w odniesieniu do innych robót budowlanych.

Kiedy wygasa pozwolenie na budowę?

W przypadku wygaśnięcia pozwolenia na budowę lub stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu możliwe jest rozpoczęcie lub wznowienie prac wyłącznie po wydaniu kolejnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Co ważne, instytucji wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę nie można nadużywać. Wszelkie przesłanki wskazujące na możliwość wygaszenia pozwolenia na budowę muszą być traktowane w sposób ścisły, aby nie zaprzeczały woli ustawodawcy o rozwoju budownictwa w tzw. interesie publicznym. W prawie budowlanym zawarto wymóg, zgodnie z którym materiał dowodowy gromadzony w takich sprawach, pozwalał na jednoznaczne ustalenie, iż doszło do przerwania prac budowlanych na okres 3 lat.
Wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczy także sytuacji, gdy budowa została bez żadnych wątpliwości przerwana na określony czas. Czas przerwy w żadnym wypadku nie może być domniemany. Odzwierciedleniem działań, które podejmowane były w toku procesu budowlanego, są wpisy w dzienniku budowy i to właśnie ten dokument stanowi podstawę do wygaśnięcia pozwolenia na budowę. Jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę wygaśnie w wyniku niepodjęcia prac przed upływem terminu ustawowego, do rozpoczęcia prac można przystąpić po uzyskaniu nowej decyzji.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami