Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje?

 
Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje?

Kierownik budowy jest jednym z tzw. uczestników procesu budowlanego (uprawnienia budowlane). Jego zatrudnienia należy do obowiązków inwestora. Funkcję kierownika może pełnić wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia. Przed rozpoczęciem budowy inwestor powinien dostarczyć do urzędu oświadczenie, w którym kierownik budowy potwierdza swoje uprawnienia oraz znajomość obowiązków związanych z prowadzeniem budowy, a także informuje o przyjęciu funkcji, którą mu powierzono. Zadaniem kierownika budowy jest realizacja robót budowlanych oraz wszelkich innych prac związanych z prowadzeniem budowy. Jest odpowiedzialny również za prace przygotowawcze, łącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa na budowie i organizacją terenu budowy. Decyzję o tym, kto będzie pełnił funkcję kierownika budowy, podejmuje inwestor (program uprawnienia budowlane na komputer). Na pewno kierownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Musi to być osoba doświadczona i profesjonalna, ponieważ to właśnie na jej barkach spoczywa skomplikowany proces budowy domu.

 

Wybierając kierownika warto zwrócić uwagę na to, aby przynależał on do izby działającej lokalne, ponieważ wówczas będzie mógł często przebywać na placu budowy i w razie potrzeby szybko się na nim pojawić. Przed zatrudnieniem kogoś na stanowisku kierownika budowy, warto z kandydatem przeprowadzić rozmowę i sprawdzić kompetencje. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy dom nie został zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Najlepiej, jeśli za cały proces budowlany odpowiada jedna osoba. Jeśli jednak wybrany kierownik budowy nieprawidłowo wywiązuje się ze swoich obowiązków, to można go zmienić (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W przypadku podjęcia takiej decyzji należy zawiadomić o niej właściwy organ. Konieczne jest dołączenie oświadczenia nowego kierownika budowy, zawierającego potwierdzenie posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi oraz oświadczenie o przejęciu obowiązków na placu budowy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami