Kierownik praktyki zawodowej

Kierownikiem praktyki zawodowej nazywa się osobę, która prowadzi nadzór nad praktyką osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane (program na komputer). Przez całe praktyki kierownik wydaje praktykantowi polecenia, a na zakończenie wystawia ocenę jego przygotowania do zawodu, a także potwierdza odbycie praktyk (program na telefon). Kierownik praktyki zawodowej musi mieć uprawnienia budowlane, co oznacza uprawnienia odpowiednie dla rodzaju oraz zakresu uprawnień, o której wnioskuje kandydat, np. jeśli wnioskodawca ubiega się o uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń, to jego kierownik także powinien mieć nieograniczone uprawnienia w tej właśnie specjalności. Jeśli uprawnienia mają być w ograniczonym zakresie, to kierownik powinien mieć zakres bez ograniczeń – w przeciwnym wypadku praktyki mogą być niezaliczone (program na egzamin ustny).

Kierownikiem praktyk może być kierownik budowy

Kierownik praktyki zawodowej

Kierownik praktyk musi być również czynnym członkiem samorządu zawodowego Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa – jest to warunek niezbędny, aby praktyki zawodowe zostały zaliczone. W praktyce członkostwo w izbie oznacza po prostu uiszczanie składek członkowskich oraz posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (promocja 3 w 1). Kwestię przynależności do izby można sprawdzić bezpośrednio na portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownikiem praktyk może być kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych. W przypadku praktyki przy sporządzaniu projektów, jej opiekunem musi być projektant mający odpowiednie uprawnienia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami praktyka może nie zostanie zaliczona, jeśli będzie prowadzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub osobę sprawującą nadzór budowlany (segregator). Przepisy dopuszczają, aby praktyka zawodowa odbywała się po kierownictwem zagranicznego kierownika praktyki. Jednak jest to dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy posiada on uprawnienia budowlane, które wymagane są w danym kraju (opinie). Uprawnienia te muszą być zgodne w swoim zakresie z uprawnieniami, o których nadanie stara się kandydat. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w art. 14 ust. 1 ustawy prawo budowlane.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !