Blog

19.03.2019

Kierownik praktyki zawodowej

Kierownik praktyki zawodowej

Kierownikiem praktyki zawodowej nazywa się osobę, która prowadzi nadzór nad praktyką osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane (program na komputer). Przez całe praktyki kierownik wydaje praktykantowi polecenia, a na zakończenie wystawia ocenę jego przygotowania do zawodu, a także potwierdza odbycie praktyk (program na telefon). Kierownik praktyki zawodowej musi mieć uprawnienia budowlane, co oznacza uprawnienia odpowiednie dla rodzaju oraz zakresu uprawnień, o której wnioskuje kandydat, np. jeśli wnioskodawca ubiega się o uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń, to jego kierownik także powinien mieć nieograniczone uprawnienia w tej właśnie specjalności. Jeśli uprawnienia mają być w ograniczonym zakresie, to kierownik powinien mieć zakres bez ograniczeń – w przeciwnym wypadku praktyki mogą być niezaliczone (program na egzamin ustny).

Kierownikiem praktyk może być kierownik budowy

Kierownik praktyki zawodowej

Kierownik praktyk musi być również czynnym członkiem samorządu zawodowego Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa – jest to warunek niezbędny, aby praktyki zawodowe zostały zaliczone. W praktyce członkostwo w izbie oznacza po prostu uiszczanie składek członkowskich oraz posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (promocja 3 w 1). Kwestię przynależności do izby można sprawdzić bezpośrednio na portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownikiem praktyk może być kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych. W przypadku praktyki przy sporządzaniu projektów, jej opiekunem musi być projektant mający odpowiednie uprawnienia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami praktyka może nie zostanie zaliczona, jeśli będzie prowadzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub osobę sprawującą nadzór budowlany (segregator). Przepisy dopuszczają, aby praktyka zawodowa odbywała się po kierownictwem zagranicznego kierownika praktyki. Jednak jest to dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy posiada on uprawnienia budowlane, które wymagane są w danym kraju (opinie). Uprawnienia te muszą być zgodne w swoim zakresie z uprawnieniami, o których nadanie stara się kandydat. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w art. 14 ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami