Blog

18.05.2019

Kierunki studiów

W artykule znajdziesz:

Kierunki studiów – jakie są pokrewne, a jakie odpowiednie dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych?

Odpowiednie i pokrewne kierunki studiów są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Z dokumentu można się dowiedzieć, że do niektórych specjalności wymagane są wyłącznie kierunki odpowiednie, a do innych uprawniają również kierunki pokrewne.

Kierunki studiów – jakie są pokrewne, a jakie odpowiednie dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych?

Specjalność architektoniczna bez ograniczeń wymaga ukończenia studiów na kierunku odpowiednim architektura lub architektura i urbanistyka, natomiast w ograniczonym zakresie wystarczą studia w zakresie budownictwa (program na komputer). W specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń kierunek odpowiedni to budownictwo, a w ograniczonym zakresie może to być kierunek pokrewny, np. inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, architektura, architektura i urbanistyka, melioracja czy inżyniera gospodarki wodnej (program na telefon).

W przypadku specjalności inżynieryjnej mostowej i drogowej zarówno w bez ograniczeń, jak i w ograniczonym zakresie studia niezbędne są studia na kierunku budownictwo (opinie o programie). Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych jest dostępna dla osób, które ukończyły kierunki odpowiednie budownictwo lub transport. W specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym kierunki odpowiednie to transport lub elektrotechnika, a pokrewne automatyka i robotyka oraz elektroenergetyka (segregator aktów prawnych).

Kierunki odpowiednie

Dla specjalności hydrotechnicznej i wyburzeniowej przewidziano jedynie kierunki odpowiednie. Aby uzyskać specjalność hydrotechniczną trzeba ukończyć studia na kierunku budownictwo hydrotechniczne, melioracja, budownictwo lub inżyniera środowiska (promocja 3 w 1).

W przypadku ostatniego z wymienionych kierunków konieczne jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej lub inżynierii wodnej. Specjalność wyburzeniowa jest dostępna dla kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku budownictwo, inżyniera wojskowa, bądź górnictwo lub geologia w zakresie pozwalającym na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z eksploracją złóż (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami