Blog

21.06.2019

Kim jest inwestor w procesie budowlanym?

W artykule znajdziesz:

Kim jest inwestor w procesie budowlanym?

Inwestor to osoba, która podejmuje się budowy (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jej zadaniem jest odpowiednie zorganizowanie procesy budowy z uwzględnieniem przepisów budowlanych, BHP czy przeciwpożarowych. Inwestor ma obowiązek zapewnić opracowanie projektu budowlanego przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kim jest inwestor w procesie budowlanym?

Ponadto musi on ustanowić kierownika budowy – taka osoba również musi posiadać uprawnienia budowlane. Inwestor odpowiada za zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz za wykonanie i odbiór prac budowlanych. Jeśli stopnień skomplikowania robót budowlanych jest wysoki, inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego (program na komputer).

Zadaniem inwestora jest poinformowanie o zaplanowanych pracach odpowiednich organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz projektanta, który sprawuje nadzór nad tym, czy budowa przebiega zgodnie z projektem w ciągu przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac (program na telefon). W przypadku, gdy niezbędne jest pozwolenie na budowę, inwestor musi na piśmie złożyć odpowiednie dokumenty, wśród których musi znaleźć się;
• oświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych, które potwierdza sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przejęcie obowiązku kierowania budową wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu budowlanego, która jest niezbędna, aby móc sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program egzamin ustny),
• jeśli ustanowiony jest nadzór inwestorski, konieczne jest dostarczenie oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz zaświadczenia o przynależności inspektora do odpowiedniej izby samorządu zawodowego (opinie o programie),
• informacja dotycząca bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia umieszczona ogłoszeniu, które kierownik budowy powinien umieścić na rozbiórce lub budowie (segregator aktów prawnych).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane


Inwestor wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu prac budowlanych musi wystąpi o dziennik budowy do organu, który wydał pozwolenie na budowę. Dziennik jest dokumentem urzędowym, do którego wpisów mogą dokonywać wszyscy uczestnicy procesu budowlanego(promocja 3  w 1)..

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami