Blog

25.01.2021

Kombinacja metod

W artykule znajdziesz:

Kombinacja metod

Kombinacja metod

W praktyce wykonawczej często mamy do czynienia z kombinacją przedstawionych wyżej metod prowadzenia robót betonowych w warunkach zimowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Jednoczesne łączenie kilku metod zwiększa efekty dojrzewania betonu. Na przykład domieszki zimowe, tj. przyspieszające wiązanie i twardnienie, stosuje się łącznie z metodą zachowania ciepła. Łączone są również metody podgrzewania, tj. stosowania mieszanek betonowych o podwyższonej temperaturze, z metodą zachowania ciepła.

Kombinacji metod używa się przede wszystkim wtedy, gdy chodzi nie tylko o ochronę przed zamarznięciem świeżego betonu, ale gdy zależy wykonawcy na szybkim osiągnięciu projektowanych parametrów wytrzymałościowych betonu, np. ze względu na konieczność obciążenia konstrukcji czy pożądaną szybką rotację deskowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Posługiwanie się wymienionymi metodami wymaga z jednej strony badań laboratoryjnych, potwierdzających skuteczność technologiczną tych metod, z drugiej zaś analiz potwierdzających ekonomiczną korzyść przyjętych rozwiązań.

Podczas wykonywania robót betonowych w warunkach zimowych, niezależnie od przyjętej metody przygotowania mieszanki betonowej (modyfikacji receptury, podgrzewania składników itp.), należy zapewnić pielęgnację świeżego betonu przez jego odpowiednią izolację termiczną (uprawnienia budowlane). Pielęgnacja ta rozpoczyna się od przygotowania odpowiednio zaizolowanego deskowania, podgrzania form (mieszanka betonowa nie powinna być układana w formach mających ujemną temperaturę), a następnie chronienia ułożonego świeżego betonu przed utratą ciepła. Organizacja robót betonowych powinna być tak zaprojektowana, między innymi przez odpowiedni dobór jednostek transportowych oraz wielkości brygad układających mieszankę, aby czas trwania poszczególnych procesów, a w szczególności transportu wewnętrznego i układania był jak najkrótszy. Zorganizowana poprawnie łączność pomiędzy budową a zakładem produkcyjnym zapewnia dostarczenie mieszanki betonowej w systemie Just on Time (program egzamin ustny).

Gorący klimat

Stosując odpowiednie zabiegi technologiczne oraz dbając o stworzenie poprawnych warunków organizacyjnych, można w naszym klimacie prowadzić roboty monolityczne bez względu na porę roku, tj. prawie w każdych warunkach atmosferycznych. Należy przy tym pamiętać, że wykonywanie elementów betonowych w warunkach obniżonej temperatury jest kłopotliwe i kosztowne (opinie o programie).
Wprawdzie Polska leży w klimacie umiarkowanym, jednak w ciągu roku, a dokładniej w miesiącach letnich, są takie okresy, które pod względem warunków dojrzewania betonu spełniają kryteria klimatu gorącego. Upalna pogoda nie jest u nas w ostatnich latach rzadkością, a według prognoz może w przyszłości występować częściej.

Warunki klimatu suchego charakteryzują się temperaturą powietrza 35°C i wyższą, małą wilgotnością powietrza ^ 40% oraz intensywnym promieniowaniem słonecznym. Wymienione czynniki niekorzystnie oddziałują na mieszankę betonową, a także na parametry stwardniałego betonu. W przypadku możliwości wystąpienia, podczas wykonywania robót betonowych, warunków klimatycznych opisanych wyżej należy opracować odpowiednie metody i sposoby ich realizacji.
Wysoka temperatura przyspiesza wiązanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.

Następstwem tych zjawisk mogą być rysy i pęknięcia od skurczu plastycznego i od naprężeń rozciągających (segregator aktów prawnych). W warunkach wysokich temperatur otoczenia dynamika przyrostów wytrzymałości betonu w początkowym okresie jest większa niż dynamika przyrostów wytrzymałości betonów dojrzewających w temperaturze 18°C ± 2°C. Po około 7-10 dniach od momentu ułożenia mieszanki betonowej i dojrzewania w temperaturze powyżej 32°C obserwuje się znaczny spadek wytrzymałości w stosunku do betonu dojrzewającego w warunkach normowych. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w szybszym wyparowaniu wody zarobowej ze świeżej mieszanki betonowej oraz w gwałtowniejszym przebiegu procesu hydratacji (promocja 3 w 1).

Rezultatem takiego przebiegu hydratacji jest zwiększona koncentracja produktów hydratacji w sąsiedztwie hydratyzujących ziaren cementu, co zmniejsza szybkość późniejszych stadiów hydratacji i ujemnie wpływa na wytrzymałość betonu po długim czasie.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami