Komory okrągłe o węzłach swobodnie przesuwnych

Komory okrągłe o węzłach swobodnie przesuwnych

W przypadku węzłów o dużej możliwości odkształceń można przyjąć założenie, że w węzłach występuje swobodne przesunięcie ścian komór w kierunku równoległym do stycznej w każdym punkcie węzłowym. Przesunięcie to jest jedyną niewiadomą układu, a znalezienie jej pozwoli na określenie rozporu łuku i tym samym przebiegu sił podłużnych oraz momentów zginających na części i nieobciążonej łuku a oraz jego części obciążonej p wg oznaczeń (program uprawnienia budowlane na komputer)..

Obliczanie den silosów. Dno w postaci leja o kształcie odwróconego stożka pracuje na siły rozciągające południkowe wzdłuż tworzącej stożka oraz na siły równoleżnikowe pierścieniowe działające w płaszczyznach poziomych. Wielkość tych sił można, opierając się na teorii błonowej, wyznaczać z warunku równowagi sił działających na myślowo odciętą część stożkowego leja w poziomie obliczanych sił wewnętrznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Tak myślowo wydzielona część leja znajduje się pod działaniem pionowego parcia materiału oraz ciężaru własnego odciętej części leja G. Z rzutu na oś pionową otrzymujemy warunek zrównoważenia tych obciążeń z pionowymi składowymi południkowej siły N, działającej na całym obwodzie ścianki.

Siła rozciągająca równoleżnikowa jest tu iloczynem promienia r„ poziomego kołowego przekroju i poziomej składowej parcia pr. normalnego do powłoki stożkowej (uprawnienia budowlane).
Przy monolitycznym połączeniu ścian z dnem, w ścianie, która jest prawie zawsze mniej sztywna od dna, powstają pionowe momenty zginające wskutek ograniczenia swobody poziomych odkształceń ścian komory.

Siła rozciągająca równoleżnikowa

Wartości tych momentów w pobliżu dna są na ogół duże; zmniejszają się one jednak szybko w miarę oddalania się rozpatrywanego przekroju od dna. Dlatego też naprężenia pionowe spowodowane ograniczeniem swobody odkształceń w płaszczyznach poziomych bierze się na ogół pod uwagę tylko przy wymiarowaniu brzegowych stref powłok (opinie o programie). W strefach bardziej oddalonych od krawędzi wartość ich praktycznie jest równa zero, z wyjątkiem den stożkowych o małej wysokości w stosunku do średnicy komory okrągłej.
Wyznaczenie momentu brzegowego na krawędzi powłok i w ścianach oraz wpływ zaburzeń brzegowych H = X, i M = X2 na wielkości sił wewnętrznych południkowych i równoleżnikowych przeprowadza się według zasad.

W przypadku komór o wysokościach większych od podwójnej ich średnicy, wobec na ogół niewielkiego już przyrostu wielkości parcia px na ściany powłoki cylindrycznej, można uważać część powłoki
ścian walcowych za obciążoną parciem poziomym równomiernym, a denną powłokę stożkową za obciążoną materiałem sypkim, będącym w leju oraz pionową składową py parcia materiału, który działa na górną poziomą powierzchnię leja (opinie o programie). 

W przypadku niskich komór silosowych, gdzie w strefie dennej powłoki walcowej krzywa parcia px na pionową ścianę bardzo odbiega od rozkładu prostokątnego, można przyjmować odpowiednio zastępczy układ będący sumą parcia prostokątnego i trójkątnego. Dokładniejsze określenie sprężystego zamocowania jest bardzo pracochłonne; znajdzie je czytelnik w literaturze technicznej rozpatrującej bliżej teoretyczną stronę tego rodzaju zagadnień w oparciu o teorię sprężystości [25].

W większości przypadków praktycznie biorąc - można nie uwzględniać wpływu momentów zginających na wielkości sił równoleżnikowych (pierścieniowych) R oraz południkowych N (stycznych) (promocja 3 w 1).
Przy monolitycznym połączeniu leja stożkowego z walcową ścianą komory, pionowa składowa siły południkowej równa N sin a odrywa lej od walcowego korpusu silosu. Na tę siłę należy obliczyć zbrojenie utrzymujące lej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami