Kompleksowe działania

Kompleksowe działania
Kompleksowe działania

Zakres dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku gwarantuje, że przy wydawaniu tych decyzji rozpatrywane są m. in. zagadnienia techniczno-ekonomiczne, nieszkodliwości stosowanych rozwiązań dla zdrowia użytkowników oraz cech wymiarowych, użytkowych i estetycznych (program uprawnienia budowlane na komputer). Decyzje te wymagane są dla szerokiego wprowadzania rozwiązań krajowych, jak też przewidzianych do zakupu w drodze importu. Poza tym - zgodnie z omawianym Zarządzeniem - instytucje wydające tę decyzję obowiązane są do przeprowadzenia doraźnych kontroli przestrzegania ustaleń zawartych w wydawanych decyzjach.

Poza tym Minister BiPMB wydał Zarządzenie nr 42 z 29.09.1976 r. . (Dz Urz MBiPMB nr 7 z 10.12.1976 r., poz. 23) w sprawie kontroli jakości, dające podstawę prawidłowego zorganizowania i kontrolowania jakości w przedsiębiorstwach budowlanych (na budowach) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kompleksowe działania w kierunku poprawy jakości budownictwa mieszkaniowego dotyczą poprawy standardu i jakości oddawanych mieszkań (uprawnienia budowlane). Standard - jak wspomniano poprzednio - zależy od wielkości powierzchni użytkowej, ilości i rodzaju wyposażenia (instalacje, meble wbudowane itp.) oraz od rodzaju zastosowanych materiałów wykończeniowych. Jakość natomiast zależy od tego, czy użyte elementy i materiały oraz roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe wykonywane są zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach (program egzamin ustny).

W ostatnich latach nastąpiła poprawa standardu uzyskana przez lepsze rozwiązania projektowe budynków i układów funkcjonalnych mieszkań, wprowadzenie nowoczesnych materiałów i stałe zwiększanie średniej wielkości mieszkań oraz zwiększenie normatywu urbanistycznego (opinie o programie). Poza tym poprzez wprowadzenie nowych technologii dla budownictwa towarzyszącego stworzono warunki do przyspieszonej kompleksowej realizacji osiedli. Ma to również bardzo istotne znaczenie, gdyż w odczuciu społecznym jednym z elementów warunkujących dobrą jakość osiedla jest właśnie jego kompleskowość.

Budownictwo mieszkaniowe

Dla zapewnienia systematycznego podnoszenia jakości budownictwa mieszkaniowego Minister BiPMB podjął następujące działania:

  • powołał służby kontroli jakości w zjednoczeniach i przedsiębiorstwach budowlano-montażowych budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz przemysłu materiałów budowlanych oraz określił zakres i tryb ich działania (zarządzenie nr 42 MBiPMB z dn. 26.9.76 r.) (segregator aktów prawnych),
  • wydał decyzję w sprawie poprawy jakości prefabrykatów betonowych, która zawiera jako załącznik nr 1 „Program poprawy jakości prefabrykatów betonowych” i nr 2 „Wykaz zakładów opracowujących i realizujących zakładowe programy poprawy jakości prefabrykatów betonowych o rozszerzonym zakresie”. Decyzja określa zasady i tryb realizacji zadań przewidzianych w programie (Decyzja nr 1 MBiPMB z dn. 4.2.77 r.),
  • podjął realizację od roku 1977 budynków tzw. wzorcowej jakości. Program realizacji przewidywał wykonanie w 1977 r. ponad 70 budynków w 9 Zjednoczeniach Budownictwa (Gdańskie, Krakowskie, Kieleckie, Lubelskie, Olsztyńskie, Poznańskie, ZB Warszawa, Wrocławskie i Śląskie). Obiekty te służą jako przykład, że w istniejących warunkach i przy użyciu krajowych materiałów można uzyskać już obecnie wyższy poziom jakości mieszkania i budynku. W następnych latach przewiduje się, że budynki wzorcowej jakości będą realizowane przez wszystkie zjednoczenia i przedsiębiorstwa. Liczba ich będzie sukcesywnie wzrastała, a w 1980 r. osiągnie proporcjonalnie w każdym przedsiębiorstwie co najmniej 30% ogólnej liczby oddawanych budynków,
  • wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad wynagradzania sprzyjających poprawie jakości i gospodarnemu wykonywaniu robót budowlano-montażowych i obiektów budownictwa mieszkaniowego. W zarządzeniu tym podane są w załączniku nr 1 „Wytyczne stosowania obowiązujących systemów płac dla podwyższenia jakości robót budowlano- -montażowych i obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz elementów prefabrykowanych”, a w załączniku nr 2 „Zasady specjalnego wynagradzania pracowników za wykonanie robót i obiektów budownictwa mieszkaniowego wysokiej jakości”. W pierwszym etapie zalecono wdrażanie tego systemu w budynkach tzw. wzorcowej jakości (zarządzenie nr 13 MBiPMB z dn. 18.5.77 r.) (promocja 3 w 1),
  • wspólnie z CZSBM dokonał przeglądu i analizy rozwiązań projektowych i realizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań węzłów kuchenno-łazienkowych. Wydane zostało polecenie opracowania wytycznych poprawy jakości rozwiązań projektowych w tym zakresie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !