Konieczność określenia funkcji kierowniczej

Konieczność określenia funkcji kierowniczej

Konieczność określenia funkcji kierowniczej, jej zakresu działania i odpowiedzialności powinna być w budownictwie rygorystycznie przestrzegana ze względu na istniejące w nim obiektywne trudności organizacyjne, w szczególności w warunkach polowych rozproszonych placów budowy, bowiem trudności te w warunkach niekorzystnych i przy niewłaściwym kierowaniu mogą doprowadzić do chaosu organizacyjnego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ogólną zasadą, jaką należałoby stosować w realizacji budownictwa, jest pozostawianie kierownikom dużej samodzielności działania, większej niż na tym samym szczeblu pracowniczym w przemyśle fabrycznym. Jest to zrozumiałe ze względu na specyfikę i rozproszenie placów budowy na wielkim terenie (np. dla robót instalacyjnych na terenie całego kraju), nieraz znacznie oddalonych od zarządu przedsiębiorstw.
Wiele pracy włożono w określenie cech, jakim powinna odpowiadać osoba obciążona funkcją kierowania, jednakże mozolnie budowana ogólna teoria cech kierowniczych ze szczególnym ich wyliczeniem okazała się w praktyce mało przydatna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obecnie uważa się, że nic liczyła się ona z trzema warunkującymi się wzajemnie elementami, a mianowicie: postępowaniem człowieka, środowiskiem, w którym ten człowiek działa oraz rodzajem zadań, które wykonuje). Uwzględniając te elementy można ustalić w pełni cechy rzeczywiście niezbędne dla pełnienia funkcji kierowniczych, na określonym stanowisku i w określonym środowisku dla każdego stanowiska kierowniczego (uprawnienia budowlane). Ponadto każde stanowisko kierownicze powinno mieć określony zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
Zadania kierownika, z samej istoty rzeczy, są liczne i uzależnione od konkretnie istniejących warunków. Dlatego omówione będą tu tylko obowiązki nieodłączne od roli nowoczesnego kierownika pojmującego swoje zadania w sposób nacechowany odpowiedzialnością społeczną (program egzamin ustny).

Uprawnienia budowlane

Obowiązki te można ująć następująco:
- kierownik musi wykazywać dbałość o stworzenie warunków koniecznych do realizacji danego zadania, przy czym musi on pamiętać, że samo tylko zlecenie choćby najbardziej trafne nie może dać pożądanych efektów,
- musi posiadać umiejętność wpływania na powierzony sobie zespól, aby zlecone zadanie zostało dokładnie wykonane, wreszcie
- musi przejawiać dbałość o rozwój powierzonego sobie zespołu zarówno pod względem kształcenia jak również należytej oceny jego pracy.

Sposób postępowania przy wszelkiego rodzaju procesach kierowania powinien być w zasadzie oparty, podobnie jak to ma miejsce przy organizowaniu, na niezbędnych etapach (fazach) znanych z cyklu organizacyjnego.
Przeciętny czas trwania etapów (faz) w kierowaniu jest niewątpliwie krótszy niż w organizowaniu (opinie o programie).
Oparcie kierowania na podstawowych fazach i przestrzeganie ich kolejności zapewnia systematyczność myślenia i działania w procesie kierowania.

Zgodnie z pierwszym etapem cyklu organizacyjnego, mającego za zadanie postawienie określonego celu działania w procesie kierowania etap ten polegać będzie przede wszystkim na podjęciu decyzji przez kierownika i postawieniu kierowanej grupie wyraźnie określonych elementów tego działania, z wyznaczeniem środków i sposobów, jakie należy zastosować, aby osiągnąć zamierzony cel.
Podjęcie decyzji przez kierującego zespołem musi być oparte na wszechstronnej informacji (segregator aktów prawnych).

Decyzja z reguły powinna być oparta na rozważeniu różnych jej wariantów i dokonaniu właściwego wyboru, który w szczególnych warunkach może być optymalny. Jako zasadę należy przyjąć, że ten etap kierowania nie polega tylko wyłącznie na zaznajomieniu określonego zespołu z celem działania, lecz z reguły na takim uświadomieniu zespołu, aby zamierzone działanie było zgodne z jego pojęciem dobra określonej instytucji.

Drugim etapem znanym z metody cyklu organizacyjnego jest zbadanie środków i warunków, w jakich działanie ma przebiegać. W warunkach kierowania etap ten odpowiada również planowaniu kierowania. Równocześnie w kierowaniu etap ten ma na celu wybór spośród możliwych wariantów takiej metody planowania, która byłaby w określonych warunkach najbardziej odpowiednia (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami