Konstrukcja połączenia ściany cylindrycznej

Konstrukcja połączenia ściany cylindrycznej

Gdy konstrukcja połączenia ściany cylindrycznej z dnem budzi pewne obawy co do jej zgodności z założonym schematem, zaleca się w dolnej części ścian przyjmować stały przekrój zbrojenia pierścieniowego, odpowiadający maksymalnej sile rozciągającej. Średnice prętów zbrojenia pierścieniowego przyjmuje się zazwyczaj w granicach 8-22 mm. Złącza tych prętów należy przyjmować mijankowo, stosując je w każdej z płaszczyzn pionowych nie gęściej niż co ósmy pręt (program uprawnienia budowlane na komputer).

Długość złącz nakładkowych powinna być obliczona na przyczepność, lecz nie mniejsza niż 50 8; przy użyciu prętów okrągłych należy stosować złącza z hakami i wówczas długości te można zredukować o 25%.
Zbrojenie pierścieniowe i pionowe przyjmuje się przy mniejszych grubościach ścian jednostronnie, natomiast przy grubościach powyżej 15 cm zaleca się - w celu przejęcia naprężeń skurczowych i termicznych - stosować zbrojenie podwójne.
Współczynnik m jest tu niezależny od kształtu i wymiarów zbiornika. Ze względu na szczelność, można zatem jako minimalną grubość ściany przy dnie (przy jej liniowej zmienności).
Ze względów praktycznych nie należy przyjmować grubości ściany cylindrycznej mniejszej od 8-10 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przekrój prętów pionowych należy obliczać w części przypodporowej ściany na mimośrodowe ściskanie, od momentu południkowego M i ściskającej siły południkowej N. Średnice tych prętów przyjmuje się w granicach 0 IO-T-22, w odstępach 10-20 cm, po stronie wewnętrznej ściany, na odległości zgodnej z zasięgiem momentu brzegowego. Powyżej zasięgu momentu zginającego część tego zbrojenia przepuszcza się wyżej na całą wysokość zbiornika, traktując je jako montażowe. W środkowej części pionowej ściany, gdzie występuje moment o znaku przeciwnym niż moment brzegowy należy sprawdzić naprężenie w betonie; w przypadku przekroczenia naprężeń dopuszczalnych należy obliczyć zbrojenie, wyznaczając je z obliczenia na mimośrodowe ściskanie, tak jak dla przekroju brzegowego (uprawnienia budowlane).

Gdy dnem zbiornika na ciecz jest kopuła, w której występują naprężenia rozciągające, wówczas grubość ściany żelbetowej jest głównie uwarunkowana szczelnością betonu.
Siły wewnętrzne przy rozciąganiu osiowym przejmuje w powłoce całkowicie zbrojenie.
Przy mimośrodowym rozciąganiu nie uwzględnia się współpracy betonu na rozciąganie.

Ewentualne sprawdzenie szczelności

Ewentualne sprawdzenie szczelności należy przeprowadzać zgodnie z uwagami (program egzamin ustny).
Przekroje, w których występują naprężenia ściskające, powinny być sprawdzone na wyboczenie. Odnosi się to głównie do powłok znacznie obciążonych, w których występują duże wewnętrzne siły ściskające. Takie warunki pracy istnieją zazwyczaj w walcowych bocznych ścianach zbiorników w przypadkach działania gruntu od zewnątrz przy opróżnieniu zbiornika z cieczy oraz w żelbetowych dnach o kształcie kopuły wklęsłej, gdzie zarówno siły południkowe jak i równoleżnikowe są przeważnie ściskające. W tych przypadkach średnicę zbrojenia głównego i montażowego przyjmuje się nie mniejszą niż 8 mm (opinie o programie).

Płaskie dna w postaci poziomej płyty mogą być monolitycznie połączone ze ścianami zbiornika lub też oddzielone od nich dylatacją.
W pierwszym przypadku zbrojenie płyty wyznacza się zgodnie z obliczonymi wielkościami momentów zginających, a przy grubych płytach przyjmuje się często zbrojenie obustronne. Grubość płyty jest tu głównie zależna od ekonomicznego procentu zbrojenia (segregator aktów prawnych).

W drugim przypadku, przy stosowaniu dylatacji ścian bocznych, zbrojenie Płyty jako swobodnie leżącej na gruncie przyjmuje się - przy nieobecności wody gruntowej - jedynie ze względu na skurcz i wpływy termiczne. Stosuje się tu zazwyczaj pojedynczą siatkę prostokątną z prętów np. 0 6 co 15 cm, bądź siatkę podwójną obustronną 0 8 co 30 cm.

Gdy istnieje parcie wody gruntowej, grubość zdylatowanej płyty przyjmuje się z warunku na wypór, a dylatacja musi spełnić warunek nieprzepuszczania wody zewnętrznej znajdującej się pod ciśnieniem hydrostatycznym (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !