Konstrukcja rusztowania

Konstrukcja rusztowania

Konstrukcja rusztowania musi bezpiecznie przenosić ciężar własny i obciążenie montażowe oraz ciężar świeżego betonu i zbrojenia betonowanej konstrukcji.
W celu zmniejszenia zużycia materiałów pomocniczych oraz skrócenia czasu budowy czynione są próby uprzemysłowienia budowy wież węglowych. Przedstawiono zrealizowaną w Rosji wieżę węglową o pojemności 2250 T z elementów prefabrykowanych. Jedynie fundament wieży wykonano w konstrukcji monolitycznej jako żebrowo-płytowy, o grubości płyty 65 cm (program uprawnienia budowlane na komputer).

W pozostawionych w fundamencie gniazdach osadzono 10 prefabrykowanych slupów o wysokości 20 m, które połączono w połowie wysokości prefabrykowanymi ryglami oraz w głowicach belkami podbunkrowymi. Słupy o ciężarze po 35 T wykonano na budowie jako prefabrykowane z betonu marki 200, zaś belki podbunkrowe o ciężarze po 20 T - z betonu marki 400. Część zbiornikową wykonano w formie dwu walców o średnicy 11,40 m i wysokości 14.40 m w przestawnych formach stalowych. Grubość ścianki zbiorników wynosi 20 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z innych rozwiązań wież węglowych wymienić można zrealizowaną również w Rosji wieżę o konstrukcji częściowo prefabrykowanej. Wymiary wieży w rzucie wynoszą 22,80X12,90 m, wysokość 50 m. Zbiorniki mają kształt prostokątny o wysokości ok. 18,70 m.
Poszczególne elementy konstrukcji wieży wykonano:
- fundamenty w konstrukcji monolitycznej,
- slupy, ściany obudowy i ściany zbiorników, belki podbunkrowe oraz rygle ram - w deskowaniu ślizgowym i przestawnym,
- pozostałe elementy, a w szczególności belki trójkątne i boczne wylotów zbiorników, płyty stropowe itp. - jako prefabrykowane (uprawnienia budowlane).

Ciężar poszczególnych elementów prefabrykowanych wynosił w granicach 0,2-3,6 T, liczba typów 3-31 przy powtarzalności 26-1010. Fragment prefabrykowanej konstrukcji wylotów zbiorników tej wieży.

Wieże węglowe na terenach górniczych

Przy budowie wieży jako częściowo prefabrykowanej uzyskano zmniejszenie zużycia betonu o ok. 23%, a więc takie samo zmniejszenie ciężaru całości konstrukcji, zmniejszenie kosztu o ok. 6% oraz skrócenie czasu budowy. Uzyskane dotychczas rezultaty nad usprawnieniem budowy wież węglowych nie są jednak jeszcze w pełni zadowalające. Prowadzone prace w tym zakresie pozwolą niewątpliwie na wprowadzenie dalszych usprawnień w projektowaniu i realizacji wież węglowych (program egzamin ustny).

Przy projektowaniu wież węglowych na terenach podlegających odkształceniom powierzchni wskutek eksploatacji górniczej należy uwzględnić wpływy rozpełzania, przechylenia i krzywizny terenu oraz ewentualne wpływy tąpnięć na konstrukcję wieży. Zabezpieczenie konstrukcji wieży przeciwko siłom wynikającym z rozpełzania terenu wykonać można głównie przez powiązanie ław fundamentowych" ściągami, przy równoczesnym stosowaniu warstw poślizgowych dla zmniejszenia tych sił. Natomiast wpływy przechylenia i krzywizny terenu, powodujące wychylenie wieży z pionu, wymagają każdorazowo wnikliwego rozpatrzenia z uwagi na specjalny charakter budowli, w szczególności na bardzo duży ciężar zbiorników skupiony na wysokości ok. 25-30 m ponad poziomem posadowienia (opinie o programie). Przyjęcie dla konstrukcji podporowej slupów sztywno zamocowanych u podstawy w ławach fundamentowych, a w głowicach w tarczach zbiorników, prowadzi przy nierównomiernym osiadaniu do nadmiernych sił i momentów wewmętrznych w konstrukcji.

Znacznie korzystniejsze jest tu zastosowanie jako konstrukcji nośnej wieży np. trójprzegubowego ustroju. Przy takim rozwiązaniu, jakkolwiek nie zabezpieczającym wieży przed wychyleniem z pionu, nie powstają w ustroju nośnym dodatkowe siły wewnętrzne (segregator aktów prawnych).

W przypadku znaczniejszego wychylenia wieży z pionu, utrudniającego racjonalny przebieg procesu technologicznego lub stanowiącego zagrożenie dla stateczności wieży, możliwe jest zastosowanie urządzenia rektyfikacyjnego w fundamencie wieży węglowej. Urządzenie to umożliwia doprowadzenie wieży do pionu za pomocą pras (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !