Konstrukcja zatok - specjalność drogowa


Zatoka autobusowa
Zatoka autobusowa

Poprawne zagęszczenie:
Kierunek zagęszczenie: Walce ustawione tyłem do kierunku układania nawierzchni – jako pierwsze idzie koło napędowe. Wyjątek stanowi podjazd, duże wzniesienie gdzie kierunek jest odwrotny.
Pierwsze zagęszczenie jest po starej warstwie z zakładem na nową warstwę ok. 10 cm.
Zagęszczenie od zewnętrznej krawędzi, w kierunku osi.
Konstrukcja zatok - rodzaj konstrukcji, rodzaje krawężników.
• 18 cm - kostka kamienna, kolor czarny,
• 5 cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4
• 22 cm – beton cem. C 16/20 B20
• 20 cm – pisaek średni w-a odcinająca
Spoiny wypełnione zaprawą fugującą Rompox V2 2-składnikowa żywica epoksydowa
Krawężniki od strony chodnika
Krawężnik betonowy wykonany na ławie z oporem
• Krawężnik 20x30x100 betonowy
• 5 cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (zagęszczenie)
• 15 cm Ława betonowa z betonu C 12/15 B15

Krawężnik na połączeniu z jednią Krawężnik betonowy wykonany na ławie z oporem
• Krawężnik 15x20x100 betonowy
• 15 cm Ława betonowa z betonu C 12/15 B15
• Ułożony ściek z kostki betonowej szarej

Zatoka autobusowa KR 4
• Kostka kamienna układana rzędowo gr 16 cm - regularna, klasa I, gatunek 1, wielkość 16-18 cm
• Podsypka c-p 1:4 gr. 5cm
• Podbudowa beton cementowy B 20 (C16/20) gr. 22cm
• W-a odcinająca- piasek średni 20cm
Wypełnienie spoin zaprawa fugująca na bazie żywic syntetycznych bądź masa zalewowa na gorąco.
KRAWĘŻNIKI
Krawężniki betonowe lub kamienne uliczne i drogowe
Cement
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami