Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe

Uchwały przewiduje, że do projektu należą również rysunki robocze architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do zgodnego z projektem wykonania na ich podstawie robót budowlano-montażowych, z tym że rysunki rusztowań i deskowań, rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych i urządzeń instalacyjnych, rysunki montażowe oraz form do prefabrykatów sporządzają przedsiębiorstwa budowlano-montażowe (program uprawnienia budowlane na komputer).
Nie może być naszym celem szczegółowe omawianie Uchwały, tym bardziej że, jak każde zarządzenie o charakterze organizacyjno-administracyjnym, może ono po pewnym czasie ulec nowelizacji i wówczas odnośna część podręcznika stałaby się nieaktualna (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Każdy projektant budowli morskich powinien się jednak z nią zapoznać przed przystąpieniem do prac projektowych.

Projektowaniem portów morskich i obiektów portowych zajmują się u nas biura projektowe (np. Biuro Projektów Budownictwa Morskiego w Gdańsku), z tym jednakże, że studia wstępne (portowe), a często i opracowanie założeń powierzane są w zasadzie zwykle instytucjom naukowo- -badawczym (branżowy Instytut Morski w Gdańsku lub Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku) albo też specjalnie do tego celu powołanym zespołom naukowców: ekonomistów i techników (uprawnienia budowlane).

Warunki fundamentowania w portach morskich są specyficzne i mają duży wpływ na rozwiązania konstrukcyjne oraz na metody wykonawstwa budowli hydrotechnicznych projektowanych w obrębie portów. Z tych względów celowe jest chociażby ogólne zapoznanie się z tymi warunkami, gdyż bez tego różne szczegóły konstrukcji przedstawianych w dalszych rozdziałach mogą się wydać niedostatecznie uzasadnione. Z konieczności ograniczono się tu do warunków występujących na wybrzeżu polskim, a uogólniając na południowych wybrzeżach Bałtyku. Zresztą podobne wybrzeża spotykane są u wielu innych mórz i opis odnośnych warunków może być na nie również przeniesiony (program egzamin ustny).

Pominięto natomiast fundamentowanie na skałach, które nie stwarza w hydrotechnice morskiej tylu problemów co na przykład w budowie zapór. Przeciwnie, jest na ogół łatwiejsze niż na gruntach, w warunkach opisanych niżej. Z fundamentowaniem na skałach spotykamy się w opisach niektórych budowli w dalszych rozdziałach.
Przeglądu budowy geologicznej i typów polskich wybrzeży dokonał Bohdziewicz i do pracy jego odsyłamy czytelnika interesującego się tym zagadnieniem (opinie o programie).

Warunki geologiczne

Tu z konieczności ograniczymy się do pewnych uogólnień i uproszczeń, zwracając większą uwagę na topografię wybrzeża niż na jego budowę geologiczną. Warunki geologiczne na obszarach portowych wynikają bowiem przede wszystkim z zasadniczego położenia portu.
Porty mogą być położone na brzegu otwartego morza lub zatoki, w ujściu dużej rzeki lub na obszarze delty rzecznej, na jednym z jej ramion. Możliwy jest również wypadek pośredni, a mianowicie położenie dużego portu w ujściu małej rzeki lub na jeziorze przybrzeżnym (segregator aktów prawnych).

Rozpatrując topografię brzegu morza otwartego, można w naszych warunkach wydzielić za Johnsonem i Pazdrą następujące trzy strefy:
- podwodną, stale leżącą pod wodą i nazywaną przybrzeżem,
- amfibiczną, zalewaną okresowo przez wodę i zwalnianą z niej na przykład w czasie wahań poziomów wody w morzu, nazywaną brzegiem,
- nadwodną nazywaną wybrzeżem.

Profil brzegu morza w zaawansowanym stadium erozji. Pokazuje również granice pomiędzy poszczególnymi strefami, które wyznaczają linie przecięcia najniższego i najwyższego poziomu morza z powierzchnią lądu.
Na obszarze brzegu i przybrzeża istnieje zwykle w tym stadium wycięta w lądzie pierwotnym platforma abrazyjna, a na niej odłożone rumowisko tworzące morski taras akumulacyjny, którego części w obrębie brzegu noszą nazwę plaży i wału brzegowego. „Wał brzegowy jest formą akumulacyjną będącą wynikiem osłabionej działalności fal”. W obrębie tarasu akumulacyjnego tworzą się na przybrzeżu wały przybrzeżne, nazywane rewami (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !