Blog

30.05.2018

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych

W artykule znajdziesz:

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych


Co jest podstawą do oceny technicznej prawidłowości wykonanej konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych?

 

Podstawą do oceny technicznej prawidłowości wykonanej konstrukcji są zasady wykonywania robót i badań przy odbiorze określone w PN-71/B-06280.


Czy postanowienia normy PN-71/B-06280 dotyczą montażu konstrukcji: a) z elementów sprężonych, b) z wielkowymiarowych elementów z betonu zwykłego lub lekkiego?

 

 

Postanowienia normy dotyczą montażu konstrukcji z wielkowymiarowych elementów z betonu zwykłego lub lekkiego, a nie dotyczą montażu konstrukcji z elementów sprężonych.

 

Reklama: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego, który również pozwoli na przygotowanie się do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. W ofercie posiadamy również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1. Jeżeli potrzebujesz i szukasz aktów prawnych idealnym rozwiązaniem jest program JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017. Wszystkie najświeższe informacje dotyczące uprawnień budowlanych znajdziesz w zakładce Aktualności. Poznaj opinie naszych użytkowników, którzy już są po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane w zakładce Opinie.


Wyjaśnij pojęcia montaż swobodny i montaż przymusowy (wymuszony) konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.

 

Montaż swobodny - montaż elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, wykonywany na styk prosty, bez pomocy części łączących ograniczających wielkość odchyłek montażowych, pozwalający na swobodne wzajemne przesunięcia względem siebie montowanych elementów. Montaż przymusowy (wymuszony) - montaż elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, wyposażonych w płaszczyznach stykowych w złącza montażowe ograniczające odchyłki montażowe, wyznaczające dokładne miejsce usytuowania elementów w konstrukcji budynku oraz uniemożliwiające swobodne przesunięcia poprzeczne i podłużne względem siebie montowanych elementów.


Pod jakim względem, zaświadczenie o jakości prefabrykatów żelbetowych wystawiane przez producenta, powinno potwierdzać prawidłowość wykonania prefabrykatów?

 

Zaświadczenie wystawione przez producenta powinno potwierdzać prawidłowość wykonania prefabrykatów pod względem: jakości materiałów użytych do produkcji, (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatków, stali zbrojeniowej, okuć, osadzonej w elemencie stolarki), zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchyłek i wymagań wytrzymałościowych, wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych prefabrykatu, wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich usytuowania w elemencie oraz do prawidłowości usytuowania i rozstawu śrub, sworzni, prętów, blach łącznikowych, itp. elementów umieszczonych w prefabrykacie.


Wyjaśnij pojęcie działka montażowa oraz podaj ogólne zasady ustalania wielkości działki montażowej zgodnie z PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.

 

Działka montażowa stanowi część konstrukcji montowanego obiektu stanowiącą zamkniętą całość konstrukcyjną. Wielkość działki wynika z projektu organizacji montażu i jest ustalana odpowiednio do przyjętej metody montażu, charakterystyki technicznej budowli i montowanych prefabrykatów oraz podziału budowli dylatacjami i rodzaju konstrukcji.


Podaj podstawowe parametry żurawia przeznaczonego do robót montażowych obiektów z prefabrykatów żelbetowych oraz do czego powinny być one (parametry) dostosowane w przypadku konkretnej budowy.

 

Podstawowe parametry żurawia takie jak: udźwig, wysięg i wysokość podnoszenia powinny być dostosowane do rodzaju prefabrykatów i konkretnych warunków budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii i organizacji montażu.


Podaj ogólne zasady ustalania kolejności montażu elementów prefabrykowanych żelbetowych.

 

Kolejność montażu elementów prefabrykowanych powinna umożliwiać jak najszybsze tworzenie, na każdym etapie procesu montażowego, bezpiecznej pod względem statycznym całości konstrukcji oraz powinna zapewniać łatwość i bezpieczeństwo montażu.


Jaka jest wymagana normą wytrzymałość konstrukcji podporowej wraz ze złączami przed rozpoczęciem na niej robót montażowych z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.

 

Wytrzymałość konstrukcji podporowej wraz ze złączami powinna osiągnąć wartość nie mniejszą niż 0,7 wytrzymałości projektowanej lub wartość określoną w projekcie.


Jakie rodzaje odchyłek przy montażu prefabrykatów żelbetowych wyróżniono w normie PN-71/B-06280, określając ich wartości dopuszczalne?

 

W normie wyróżniono następujące rodzaje odchyłek: przesunięcie elementu w pionie, przesunięcie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym i podłużnym, wychylenie elementu z pionu, przesunięcie elementu górnej kondygnacji w stosunku do dolnej.


W jakich temperaturach powinno być wykonywane spawanie przy wykonywaniu połączeń spawanych między elementami prefabrykowanymi żelbetowymi?

 

Spawanie powinno być wykonywane w temperaturze nie niższej niż dopuszczalna dla danego rodzaju spawania, a w każdym razie nie mniejszej niż -5°C.

 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami