Kontrola instalacji piorunochronnych


Kontrola instalacji piorunochronnych

 

W każdym budynku badanie instalacji piorunochronnej przeprowadzane być powinno co najmniej raz na 5 lat. Art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane dość dokładnie określają zasady, zgodnie z którymi instalacje piorunochronne powinny być kontrolowane. W artykule opisane są sposoby kontroli wszystkich tych elementów konstrukcji budynku, które w szczególności narażone są na działanie szkodliwych czynników.

 

Wszystkie elementy budynku, budowli czy znajdujących się w nim instalacji, które szczególnie narażone są na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników, jakie w sposób naturalny występują podczas użytkowania obiektu, powinny być regularnie kontrolowane. Kontrola stanu technicznego polega przede wszystkim na sprawdzeniu jak sama nazwa wskazuje, stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych czy instalacyjnych. Każda wykryta w czasie takiej kontroli usterka zostać usunięta powinna najszybciej jak to tylko będzie możliwe. W przypadku corocznej kontroli stanu budynku sprawdzeniu podlegają również wszystkie urządzenia zamocowane do ścian oraz dachu budynku, a także urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.

 

Instalacje piorunochronne w budynkach szczegółowej kontroli podlegać powinny przynajmniej raz w ciągu 5 lat. Kontrola przede wszystkim obejmuje dokładne sprawdzenie stanu sprawności wszystkich połączeń, stanu technicznego osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń. W przypadku kontroli instalacji piorunochronnych niezwykle istotne jest również odporności izolacji przewodów oraz oczywiście uziemień wszystkich instalacji i aparatów.

 

Kontrolę stanu technicznego budynków (z wyłączeniem kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i chłodniczych) przeprowadzać mogą jedynie te osoby, które są w stanie wykazać stosowne do tego uprawnienia. Uprawnienia do kontroli zależą przede wszystkim od podmiotu, który takiej kontroli będzie podlegał. Mogą być do kierowania robotami budowlanymi lub ich projektowania.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami