Kontrola jakości złączy uprawnienia budowlane

Kontrola jakości złączy uprawnienia budowlane

Kontrola jakości złączy powinna polegać przede wszystkim na sprawdzeniu: prawidłowości wykonania spoin i zabezpieczenia złączy przed korozją, w złączach betonowych - szerokości wypełnienia oraz wytrzymałości betonu (na próbkach pobranych z zarobu i przechowywanych w takich warunkach, w jakich znajdowało się złącze), a w złączach żelbetowych - wytrzymałości betonu wg wymagań jw. oraz zbrojenia złącza (program uprawnienia budowlane na komputer).

Odbiór końcowy. Odbiór końcowy robót montażowych polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy zapisów odnośnie do odbiorów częściowych oraz w miarę potrzeby na wyrywkowej kontroli ustawienia elementów, jakości złączy, zabezpieczenia stropów prefabrykowanych przed klawiszowaniem, wielkości progów między sąsiednimi płytami stropowymi, długości ich oparcia lub zakotwienia w wieńcu itp.

Odbiór robót stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:
a) dostarczonych gotowych wyrobów stolarki budowlanej,
b) miejsc wbudowania (ościeży) wyrobów stolarki budowlanej,
c) wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Odbiór gotowych wyrobów polega na sprawdzeniu (nieniszczącym) wymiarów i płaszczyzn, wykończenia powierzchni (równości i gładkości powierzchni, obróbki i oczyszczenia krawędzi), dopasowania krawędzi styku, wpuszczenia gwoździ i wkrętów w drewno, wad zewnętrznych - wg PN-83/B-10085, gruntowania i impregnacji, rodzajów, liczby i wielkości okuć i ich zamocowania i działania.
Badania niszczące stolarki mogą być przeprowadzone na żądanie odbiorcy w zakresie sprawdzenia połączeń konstrukcyjnych i sklejenia.

Przed przystąpieniem do wbudowania wyrobów stolarskich należy w ramach odbioru częściowego sprawdzić wymiary otworów, prostopadłość i równość ościeży, umocowanie i zabezpieczenie przed zagrzybieniem kołków lub klocków drewnianych oraz ewentualnie wilgotność murów.
Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić:
- osadzenie ościeżnic,
- jakość osadzenia dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych (uprawnienia budowlane),
- szczelność okien i drzwi - przez wyciąganie Umieszczonego między ościeżnicą i ramiakiem paska papieru do opakowania o szerokości 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu),
- stałość skrzydeł okiennych i drzwiowych w położeniu zamkniętym lub otwartym (brak luzów zamkniętych skrzydeł przy poruszaniu w kierunku prostopadłym do płaszczyzny otworu, otwarte skrzydła nie powinny same się zamykać).

Odbiór robót podłogowych (program egzamin ustny). W skład odbiorów częściowych podłóg wchodzą odbiory:
- podłoża (na gruncie lub stropie),
- warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych),
- podkładu pod nawierzchnię podłogową.

Odbiór podłoży

Odbiór podłoży wykonanych na gruncie polega na sprawdzeniu:
a) grubości warstwy podłoża lub grubości poszczególnych warstw w podłożach wielowarstwowych,
b) wytrzymałości na ściskanie (na podstawie badań wytrzymałościowych próbek walcowych betonu lub zaprawy pobranej z zarobu),
c) zachowania poziomu lub spadku,
d) równości podłoża,
e) prawidłowości osadzenia w podłożu elementów instalacji (np. wpustów podłogowych) (opinie o programie),
f) rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienia.
d) W przypadku wykonywania podłogi na stropie należy sprawdzać równość powierzchni i stan techniczny stropu (brak rys, pęknięć, rozwarstwień itp.).
e) Odbiór warstw izolacyjnych podkładu pod nawierzchnię polega na sprawdzeniu:
g) rodzaju, kolejności ułożenia i grubości warstw izolacji,
h) wytrzymałości podkładu na ściskanie i odporności na wgniatanie ( w przypadku nawierzchni z tworzyw sztucznych),
i) grubości podkładu,
j) zachowania poziomu lub spadku oraz równości podkładu,
k) wilgotności podkładu pod podłogi z tworzyw sztucznych,
l) gładkości powierzchni podkładu pod wykładziny wielowarstwowe z PCW,
m) prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów instalacji (segregator aktów prawnych).

Odbiór końcowy podłóg polega na sprawdzeniu:
a) dokumentacji wykonawczej (protokołów badań materiałów warstw podłogowych, protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, danych w dzienniku budowy dotyczących warunków przystąpienia do robót podłogowych,
b) grubości nawierzchni,
c) równości powierzchni,
d) w pomieszczeniach mokrych - pochylenia powierzchni,
e) wyglądu zewnętrznego,
f) szerokości i prostoliniowości spoin itp.,
g) prawidłowości rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych (promocja 3 w 1),
h) oczyszczenia i zmycia powierzchni podłogi.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !