Blog

Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 10
01.02.2022

Kontrola wykonania złączy

W artykule znajdziesz:

Kontrola wykonania złączy
Kontrola wykonania złączy

Do uszczelniania złączy stosuje się kity trwale plastyczne handlowych nazwach Polkit i Olkit. Przed uszczelnieniem złącza obrzeża spoiny powinny być dokładnie wyczyszczone i wysuszone. Jako oparcie dla kitu może służyć wkładka oporowa z tworzywa sztucznego zamontowana na całej wysokości złącza (program uprawnienia budowlane na komputer). Kit powinien dokładnie wypełniać spoinę na całej wysokości złącza w celu uzyskania jego dobrej przyczepności do obrzeży prefabrykatów. Głębokość wypełnienia spoiny kitem nie może być mniejsza niż 15 mm przy szerokości spoiny do 30 mm i nie mniejsza niż 20 mm przy szerokości 20-40 mm.

Sprawdzenie wykonania złączy obejmuje następujące czynności. Badanie wykonania połączeń stalowych we wszystkich złącza zawiera sprawdzenie: spoin, kształtu połączeń i ich zabezpieczenia antykorozyjnego oraz średnic prętów (przez pomiary), a także wymiarów i rozstawu nakładek zastosowanych przy montażu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Badanie wykonania poszczególnych warstw izolacji przeciwwilgociowej we wszystkich złączach obejmuje sprawdzenie:

 1. uszkodzeń mechanicznych,
 2. dokładności przyklejenia,
 3. dokładności wykonania połączeń między kondygnacjami (uprawnienia budowlane).

Badanie wykonania izolacji cieplnej we wszystkich złączach obejmuje sprawdzenie:

 • grubości i dokładności wypełnienia złącza izolacją cieplną,
 • ewentualnych ubytków i uszkodzeń mechanicznych,
 • dokładności przyklejenia warstwy izolacyjnej.

Badanie wypełnienia złączy betonem przy zaistniałych wątpliwościach obejmuje wykonanie odkrywki w wytypowanych miejscach oraz sprawdzenie wytrzymałości betonu wypełniającego złącza (1 badanie na każdą oddylatowaną część poszczególnej kondygnacji) (program egzamin ustny).

Badanie wmontowanych wkładek metalowych fartuchów obejmuje sprawdzenie właściwego usytuowania oraz należytego przylegania wkładek do obrzeży bocznych płyt ściennych we wszystkich złączach. Badanie wykonania uszczelnienia złączy obejmuje sprawdzenie dokładności i ciągłości wypełnienia złączy kitem. Badanie wytrzymałości betonu w wieńcach w ścianach zewnętrznych obejmuje zbadanie 3 próbek kontrolnych 0 16 (1 badanie na każdą działkę montażową) oraz oględziny powierzchni zewnętrznej (opinie o programie).

Ocena wykonania złączy

Połączenia stalowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami projektowymi; w połączeniach spawanych nie dopuszcza się obecności raków, przerw, pęknięć, oraz gąbczastości spoin, jak również pustek, porów i wtrąceń żużlowych w granicach przekraczających wielkości dopuszczalne wg PN-71/B-06280 (segregator aktów prawnych). W szczególności maksymalne odchyłki nie mogą przekroczyć:

 • przesunięcia osi okrągłych prętów w złączach ±0,ld,
 • długości nakładek lub spoiny bocznej ± 0,5d,
 • szerokość spoiny bocznej ±0,15d,
 • wysokość spoiny bocznej ± 0,2d, lecz nie więcej niż 4 mm.

Izolacja przeciwwilgociowa nie może być przyjęta w razie nieprzyklejenia jej na całej powierzchni, obecności uszkodzeń mechanicznych lub ubytków oraz przerw w ciągłości. Materiał użyty do izolacji oraz sposób wykonania zakładów muszą być zgodne z projektem. Położenie każdej następnej warstwy izolacji dopuszczalne jest po przeprowadzeniu odbioru warstwy poprzednio ułożonej.

Izolacja cieplna musi być wykonana tak, aby nie wystąpiły:

 • jakiekolwiek przerwy w szczelności wypełnienia złącza,
 • warstwy izolacyjne grubości mniejszej niż przewidziano w projekcie,
 • ubytki i uszkodzenia mechaniczne w ułożonej warstwie izolacyjnej (promocja 3 w 1).

Wypełnienie złączy betonem musi być takie, aby powierzchnia betonu po rozdeskowaniu była gładka, bez pęknięć, raków i rys. Wytrzymałość betonu w złączach nie może być mniejsza od jego klasy przewidzianej w projekcie (badanie 3 próbek 0 16 po 26 dniach od chwili ich pobrania). Wytrzymałość betonu w złączu przed obciążeniem następną kondygnacją nie może być mniejsza niż 0,5 R° dla klasy betonu przewidzianej projektem (badanie 3 próbek kontrolnych 0 16 przed obciążeniem złącza następną kondygnacją).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 15 Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 16 Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 17
Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 18
Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 19 Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 20 Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 21
Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 31 Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 32 Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 33
Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 34
Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 35 Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 36 Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 37
Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stężenia wiatrowe zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami