Blog

09.01.2021

Kryteria skuteczności typizacji

Kryteria skuteczności typizacji

Kryteria skuteczności typizacji

W oparciu o wieloletnie doświadczenia uzyskane w dziedzinie budownictwa wiejskiego zarówno w projektowaniu jak i wykonawstwie, można stwierdzić, że dla osiągnięcia zamierzonej skuteczności typizacji, to znaczy racjonalizacji produkcji budowlanej, i uzyskania właściwych efektów ekonomicznych konieczne jest zachowanie następujących głównych kryteriów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Występująca różnorodność tematyczna w budownictwie wiejskim pociąga za sobą różnorodność układów technologiczno-funkcjonalnych wymagających ujednolicenia i wzajemnego skoordynowania. Ta koordynacja funkcji powinna odbywać się dwufazowo. Pierwsza faza - to ujednolicenie funkcji poszczególnych grup tematycznych oraz jednoznaczne ustalenie i określenie ich parametrów (optymalnych wymiarów liniowych, powierzchniowych i przestrzennych) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Druga faza - to wzajemne ujednolicenie różnych funkcji i ich parametrów w ramach poszczególnych grup tematycznych na zasadzie optymalnych zasad kompromisowych oraz korekta rozwiązań funkcjonalnych jak również parametrów wymiarowych ustalonych w pierwszej fazie.

Jest to kryterium typizacji funkcji.
Zakładając, że typizacja funkcji została dokonana i sprawdzona w praktyce, w dalszej kolejności powinno się ustalić wspólne moduły projektowe łączące zagadnienia optymalnych rozwiązań funkcjonalnych z konstrukcyjnymi. Jest to kryterium modułu podstawowego (uprawnienia budowlane).
W wyniku uzyskania modułu podstawowego należy ustalić teoretyczny przebieg osi konstrukcyjnych oraz punkty ich wzajemnego przecięcia w układzie przestrzennym (trójwymiarowym), które wyznaczą wymiary elementów konstrukcyjnych. Przebieg teoretycznych osi konstrukcyjnych jak również punkty ich przecięcia muszą uwzględniać prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych i nie powodować ich zakłócenia. Jest to kryterium doboru odpowiedniej siatki konstrukcyjnej (program egzamin ustny).

Dalszym, występującym w kolejności kryterium jest konieczność określenia odpowiednich warunków środowiskowych i ich wymagań w zależności od poszczególnych grup tematycznych, rodzajów i ras zwierząt, kierunków hodowli lub produkcji rolnej, czyli kryterium środowiskowe.

Analiza

W zależności od wymagań środowiskowych konieczny jest wybór odpowiednich materiałów budowlanych spełniających te wymagania (opinie o programie). W tym przypadku oprócz spełnienia wymagań środowiskowych o wyborze materiału budowlanego decyduje jego ekonomia, gdyż nie zawsze użycie najtańszego materiału budowlanego okazuje się opłacalne; należy również brać pod uwagę wielkość jego zużycia. Może bowiem okazać się, że materiał stosunkowo drogi, lecz o niewielkiej masie, będzie ekonomiczniejszy w efekcie końcowym niż duża masa taniego materiału. Warunkiem jest, iż będzie to materiał w danym okresie i określonych stosunkach niedeficytowy dla gospodarki narodowej.

Mając jednak na uwadze warunki środowiskowe, konieczne jest zastosowanie takich materiałów, które przyczyniają się do polepszenia tych warunków. Dobór materiałów powinien spełniać również ogólne wymagania przepisów budowlanych (segregator aktów prawnych). Ogólnie należy dążyć w zasadzie do ograniczenia asortymentu materiałów. Jest to kryterium materiałowe.
Mając ustalone powyższe kryteria drogą odpowiednich badań i studiów, należy określić wymiary, gabaryty, ciężary i warunki techniczne stosowania elementów konstrukcyjno-budowlanych. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie analizy poszczególnych elementów stanowiących określoną serię, jak np. fundamentów, ustrojów nośnych, elementów przekrywczych, wypełniających, pokrywczych, wyposażenia itp.

Analiza ta jest bardzo istotna dla warunków budownictwa wiejskiego i powinna obejmować swoim zasięgiem możliwie największą ilość poszczególnych grup tematycznych w sposób kompleksowy. Tezą tej analizy jest jak najdalej posunięta typizacja elementów, czyli eliminacja rozwiązań pojedynczych lub w niedostatecznym stopniu powtarzających się w poszczególnych tematach. Jest to kryterium typizacji elementów konstrukcyjno-budowlanych i wynikających z tej typizacji skutków ekonomiczno-technicznych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami