Blog

17.06.2021

Kryza łuski

W artykule znajdziesz:

Kryza łuski

Kryza łuski

Kryza łuski - obwodowy rowek (k. ł. zwykła) lub pierścieniowe zgrubienie (k.ł. wystająca) przy dnie łuski, umożliwiające wyciągnięcie łuski z komory nabojowej kryza pomiarowa - zwężka pomiarowa w postaci kryzy (program uprawnienia budowlane na komputer).
kryzowanie - wstawianie kryz w przewód rurowy (np. c.o.) w celu regulacji natężenia przepływu czynnika.
kryzowanie - dodawanie oczek przez zawiązanie dodatkowej pętli na jednym węźle przy ręcznym wiązaniu sieci.

kryzys aerosanitarny - stan, w którym w wyniku ciągłej emisji gazów i pyłów do atmosfery doszło do przekroczenia zdolności samooczyszczania się atmosfery i w konsekwencji w atmosferze występują stale zanieczyszczenia kryzys falowy - zjawisko spowodowane przekroczeniem przez cząstki płynu opływające ciało (np. płat) prędkości dźwięku, co wywołuje powstanie fali uderzeniowej, spadek siły nośnej i wzrost oporu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kryzys wrzenia - zjawisko występujące w czasie wrzenia przy przechodzeniu od stanu wrzenia pęcherzykowego do wrzenia błonowego krzem, Si - pierwiastek chemiczny IV grupy głównej układu okresowego (węglowce), o własnościach kwasowych, liczba atomowa 14; k. jest szarym ciałem stałym, twardym i kruchym; jest jednym z najpospolitszych pierwiastków (26,95%) skorupy ziemskiej; najpospolitszym związkiem k. jest krzemionka, która występuje w przyrodzie w olbrzymich ilościach jako piaski i kwarc; k. wchodzi w skład licznych krzemianów i glinokrzemianów, z których składa się skorupa ziemska (uprawnienia budowlane).

krzemiany - sole kwasów krzemowych (na ogół nieznanych w stanie wolnym) występujące w licznych minerałach w przyrodzie, nierozpuszczalne w wodzie (z wyjątkiem k. potasowców).
krzemica płuc, sylikoza - choroba zawodowa górników i kamieniarzy spowodowana wdychaniem pyłu (program egzamin ustny).

Krzemień

Krzemień - skała osadowa składająca się z bardzo drobnokrystalicznej krzemionki; k. występuje w postaci buł i konkrecji w kredzie, wapieniach i marglach; k. jest surowcem w przemyśle ceramicznym i materiałów ściernych (opinie o programie).

Krzemionka, dwutlenek krzemu, Si02 - bezwodnik kwasów krzemowych, bezbarwne ciało stałe, nierozpuszczalne w wodzie i kwasach; występuje w przyrodzie w postaci minerałów; kwarcu, krystobalitu i trydymitu, krystalizujących w różnych układach krystalograficznych; k. jest głównym składnikiem piasków i piaskowców; k. stosuje się do produkcji szkła, wyrobów ceramicznych, emalii, materiałów ściernych itd. krzemki - związki krzemu z metalami, krystaliczne o wyglądzie metalicznym (oprócz k. litu i wapniowców), odporne na działanie wody i rozcieńczonych kwasów; k. wapnia i glinu znajdują zastosowanie jako antyutleniacze w przemyśle stalowym (segregator aktów prawnych).

krzemoalkany - krzemowodory krzemokauczuk -» kauczuk sylikonowy krzemomangan - żelazokrzemomangan krzemometan, monosilan, silan, SiH4 - bezbarwny gaz, nierozpuszczalny w wodzie, łatwo się skraplający; k. jest trwały bez dostępu powietrza, na powietrzu zapala się samorzutnie krzemoporyt - naturalne kruszywo lekkie otrzymywane przez rozdrobnienie ziemi okrzemkowej, diatomitu, spongiolitu i innych skał zbudowanych głównie z krzemionki krzemowanie - wytwarzanie powłoki krzemowej, np. metodą dyfuzyjną, kondensacyjną; k. przeprowadza się w celu ochrony przed korozją oraz w celu zwiększenia odporności na ścieranie krzemowanie dyfuzyjne - nakrzemowywanie krzemowodory, krzemoalkany, silany - związki krzemu z wodorem; bezbarwne gazy lub ciecze o charakterystycznej woni, trujące, nierozpuszczalne w wodzie; na powietrzu zapalają się; najważniejsze k.: monosilan SiH4, disilan SijUU; liczne pochodne silanów mają cenne własności techniczne (oleje, smary i gumy sylikonowe) krzepnięcie - przechodzenie substancji ze stanu ciekłego w stan stały (promocja 3 w 1).

krzesak - nóż (ogrodniczy) do podkrzesywania drzewek.
krzesanie - obróbka powierzchni kamieni za pomocą kilofów, oskardów lub innych narzędzi w celu nadania bryłom kamieni żądanego kształtu i charakteru powierzchni.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami