Blog

30.01.2019

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na budowie?

W artykule znajdziesz:

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na budowie?

Inwestor w procesie budowlanym jest odpowiedzialny za zapewnienie projektu budowlanego i kierownictwa budowy oraz z opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz). Głównym celem tego planu jest wyeliminowanie wszelkich zagrożeń wynikających prowadzeniem robót budowlanych, które stwarzają wysokie ryzyko dla bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi, np. przysypanie ziemią czy upadek z wysokości (program na komputer). Dyrektywa Rady 92/57/EWG dotyczące minimalnych wymagań bioz na budowach, miała na celu planowanie bezpieczeństwa zarówno na etapie prowadzenia prac budowlanych, jak i na etapie projektowania i rozpoczynania tych prac (program na telefon). Przepisy te podkreślają wagę prawidłowego rozpoznawania zagrożeń, oceny ryzyka oraz wskazywania sposobów zapobiegania wypadkom (program na egzamin ustny).

Sporządzanie planu jest wymagane

W praktyce za sporządzenie lub zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie odpowiada kierownik budowy (promocja 3 w 1). Sporządzanie planu jest wymagane, gdy na budowie będą wykonywane roboty cechujące się wyjątkowo wysokim ryzykiem, zatrudnionych będzie co najmniej 20 pracowników lub roboty będą wymagać dużej pracochłonności, np. powyżej 500 osób/dzień. Do pozostałych zadań kierownika budowy, związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na placu budowy, zalicza się:
• koordynację prac budowlanych lub ich etapów – konieczne jest opracowanie założeń organizacyjnych i technicznych,
• koordynację działań, których celem jest przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w planie BIOZ i przepisach BHP,
• wprowadzenie koniecznych zmian w planie bioz, związanych z postępem prac budowlanych (segregator).
Za bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie budowlanym odpowiedzialność ponosi pracodawca. Nie może on dopuszczać do pracy osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności. Ponadto musi on wyposażyć stanowiska pracy w odpowiednie maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, w tym również sprzęt do tymczasowych prac na wysokości, czyli rusztowania i drabiny, spełniając minimalne i zasadnie wymagania z zakresie BHP (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami