Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne?


Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z Prawem Budowlanym, mogą pełnić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Są one zobowiązane do samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych, architektonicznych i technicznych oraz do fachowej oceny zjawisk technicznych. Samodzielne funkcje techniczne związane są przede wszystkim z:


• projektowaniem,
• sprawdzaniem projektów architektoniczno-budowlanych,
• nadzorem autorskim projektów architektoniczno-budowlanych,
• kierowaniem budową lub innymi robotami budowlanymi,
• sprawowaniem kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych,
• wykonywaniem nadzoru inwestorskiego,
• kierowaniem wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych,
• nadzorem i kontrolą techniczną wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych.

 

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne?

 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą być pełnione wyłącznie przez osoby, które mają odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową dostosowaną do pełnionej funkcji. Predyspozycje do pełnienie funkcji technicznych w budownictwie muszą być potwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego, nazywaną uprawnieniami budowlanymi.


Uprawnienia budowlane można uzyskać po zdaniu egzaminu obejmującego zagadnienia związane ze znajomością procesu budowlanego oraz umiejętnościami praktycznego stosowania zdobytej wiedzy.

 

Odpowiedzialność związana z posiadaniem uprawnień budowlanych

 

Osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie odpowiadają za wykonywanie wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zadami wiedzy technicznej. Ponoszą też odpowiedzialność za staranność, właściwą organizację, bezpieczeństwo oraz jakość wykonywanej pracy.
Na osoby, które nie dopełniły swoich obowiązków, mogą zostać nałożone kary. Najłagodniejszą jest upomnienie zwykłe, a najsurowszą zakaz wykonywania samodzielnego funkcji technicznej w budownictwie. Taka kara jest orzekana w przypadku czynu charakteryzującego się znacznym społecznym niebezpieczeństwem.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami