Blog

28.05.2020

Obliczenie słupów

W artykule znajdziesz:

Obliczenie słupów

Obliczenie słupów

Dla przekrycia typu głowicowego, jeżeli rzut jednego jego pola jest prostokątny (o wymiarach w osiach słupów 1, i l2), przy obciążeniu stałym równomiernie rozłożonym na całej połaci przekrycia maksymalne momenty zginające oblicza się dla kierunku l, i l2 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wielkości b, i b, są średnimi arytmetycznymi szerokości głowicy i szerokości dolnej poziomej płyty (bądź elementu pachwinowego) w rozpatrywanym kierunku. Gdy przekrycie namiotowe jest z jednej strony oparte na slupach, a z przeciwległej strony na ścianie nośnej, wówczas b, i b2 należy przyjąć dwukrotnie mniejsze (jednostronna redukcja rozpiętości). W przypadku gdy na poszczególne płyty przekrycia działają niejednakowe obciążenia, wówczas wielkość momentu zginającego wyznacza się jako sumę momentów poszczególnych płyt obliczanego kierunku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W przekryciach namiotowych o ukrytych głowicach - wobec znacznego momentu bezwładności przekrojów głowicowych - momenty główne wyznacza się z warunku ciągłości przęseł pasma namiotów o podporach w osiach siatki slupów. Wydzielone pasmo (ograniczone osiami przęseł przyległych do rozpatrywanego rzędu słupów) traktuje się więc jako belkę ciągłą lub jako ramę. Przy tym typie przekrycia w obliczeniach belki ciągłej lub ramy można przyjmować stały moment bezwładności przekroju obliczanego pasma wg środkowego przekroju przęsła (uprawnienia budowlane).

Obliczenie słupów przeprowadza się na mimośrodowe ściskanie. Pionowe siły podłużne w słupach oblicza się sumując obciążenia płyt i ewentualnych elementów pachwinowych konstrukcji przypadających na pole otaczające obliczany słup (pole jest ograniczone podziałem środkowym przyległych przęseł). Natomiast dla ogólnego przypadku konstrukcji namiotowych wielokondygnacyjnych o równomiernym obciążeniu użytkowym p w kG/cm2 na rzut poziomy przekrycia i rozstaw siatki słupów 1, i l2, momenty zginające określa się dla słupów środkowych (program egzamin ustny).

Zbrojenie ukośnych płyt

Stosowane zazwyczaj kształty przekryć, ich wymiary oraz rodzaje konstrukcji. Obliczenia momentów zginających i sił podłużnych, na podstawie których przeprowadza się wymiarowanie poszczególnych części przekryć namiotowych.
Zbrojenie ukośnych płyt przekrycia określa się znając momenty podporowe wyznaczone z równań i momenty przęsłowe obliczone na ich podstawie. Zbrojenie natomiast płyt środkowych określa się na podstawie obliczonych jw. momentów i ściskającej siły N obliczonej ze wzoru, gdy przekrycie namiotowe oparte jest na słupach oraz określa się go na podstawie tylko momentów zginających, gdy przekrycie oparte jest na obwodzie bez możliwości przesuwów pionowych w przekrojach oparcia (opinie o programie).

Zasięg wkładek; podporowych (nad krawędziami opierających się o siebie płyt) oraz wkładek przęsłowych odpowiada tu zasięgom płytowych momentów
zginających.
Zbrojenie główne w przypadku przegubowego wzajemnego oparcia pięciu płyt przekrycia oblicza się na silę określoną wzorem. Zbrojenie to w obu kierunkach prostokątnych lub kwadratowych przekryć opartych na obwodzie przyjmuje się jednakowe i równe dla każdego brzegu (segregator aktów prawnych).

W przypadku przekryć monolitycznych zbrojenie główne Fz oblicza się dla każdego kierunku na siłę poziomą, która dla przekrycia typu głowicowego określona jest wzorami, gdzie M, i M2 są maksymalnymi momentami głównymi w środku rozpiętości obu kierunków. W przypadku przekryć namiotowych o ukrytych głowicach momenty te określa się, jak dla układów ciągłych.
W powłokach namiotowych, w których poszczególne pola namiotowe oparte są w sposób ciągły na dwóch przeciwległych krawędziach, przekrój głównego zbrojenia w elementach dolnych równoległych do krawędzi podparcia oblicza się na podstawie wzorów. (promocja 3 w 1)

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami