Kwalifikacja wykształcenia – kiedy jest odpowiednie, a kiedy pokrewne dla specjalności?

Kwalifikacja oraz weryfikacja wykształcenia za pokrewne lub odpowiednie dla danej specjalności dokonywana jest przez właściwą miejscowo okręgową izbę inżynierów budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Dokonuje ona sprawdzenia, czy ukończony przez kandydata kierunek jest zgodny, czy może pokrewny z kierunkiem studiów dla wybranej specjalności uprawień budowlanych.

Kwalifikacja wykształcenia – kiedy jest odpowiednie, a kiedy pokrewne dla specjalności?

Kierunki są porównywane z wykazem, który znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Pod uwagę brany jest dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów, który musi być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki kwalifikacyjnej danej uczelni (program na telefon).

W przypadku zawodów związanych z budownictwem kwalifikacji oraz weryfikacji wykształcenia wymaganego dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych dokonuje się w izbie na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie). Pod uwagę brane jest to, czy uzyskany przez kandydata tytuł zawodowy technika bądź mistrza lub potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika dyplom odpowiada zawodom określonym we wspomnianym załączniku do rozporządzenia (segregator aktów prawnych).

Wymagane studia

W przypadku studiów wymóg zgodności jest uznawany za spełniony, jeśli nazwa kierunku jest zgodna z nazwami kierunku odpowiednich i pokrewnych znajdujących się w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz gdy informacje umieszczone w suplemencie do dyplomu bądź wypisie ze studiów potwierdzają, że przynajmniej jedna trzecia programu studiów dotyczy wiedzy i umiejętności związanych z zakresem kierunków studiów określonych w rozporządzeniu (promocja 3 w 1).

W przypadku wykształcenia uzyskanego poza granicami Polski oraz uznanego na jej terenie na podstawie przepisów odrębnych, jeśli kierunek jest określony w sposób niezgodny z przyjętym rozporządzeniem, za każdym razem dokonuje się indywidualnego rozpatrzenia i kwalifikacji przez izbę (program egzamin ustny).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !