Kwalifikacja wykształcenia – kiedy jest odpowiednie, a kiedy pokrewne dla specjalności?

Kwalifikacja oraz weryfikacja wykształcenia za pokrewne lub odpowiednie dla danej specjalności dokonywana jest przez właściwą miejscowo okręgową izbę inżynierów budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Dokonuje ona sprawdzenia, czy ukończony przez kandydata kierunek jest zgodny, czy może pokrewny z kierunkiem studiów dla wybranej specjalności uprawień budowlanych.

Kwalifikacja wykształcenia – kiedy jest odpowiednie, a kiedy pokrewne dla specjalności?

Kierunki są porównywane z wykazem, który znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Pod uwagę brany jest dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów, który musi być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki kwalifikacyjnej danej uczelni (program na telefon).

W przypadku zawodów związanych z budownictwem kwalifikacji oraz weryfikacji wykształcenia wymaganego dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych dokonuje się w izbie na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie). Pod uwagę brane jest to, czy uzyskany przez kandydata tytuł zawodowy technika bądź mistrza lub potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika dyplom odpowiada zawodom określonym we wspomnianym załączniku do rozporządzenia (segregator aktów prawnych).

Wymagane studia

W przypadku studiów wymóg zgodności jest uznawany za spełniony, jeśli nazwa kierunku jest zgodna z nazwami kierunku odpowiednich i pokrewnych znajdujących się w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz gdy informacje umieszczone w suplemencie do dyplomu bądź wypisie ze studiów potwierdzają, że przynajmniej jedna trzecia programu studiów dotyczy wiedzy i umiejętności związanych z zakresem kierunków studiów określonych w rozporządzeniu (promocja 3 w 1).

W przypadku wykształcenia uzyskanego poza granicami Polski oraz uznanego na jej terenie na podstawie przepisów odrębnych, jeśli kierunek jest określony w sposób niezgodny z przyjętym rozporządzeniem, za każdym razem dokonuje się indywidualnego rozpatrzenia i kwalifikacji przez izbę (program egzamin ustny).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !