Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – co to jest?

Wszystkie kwestie związane z samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie są regulowane przez ustawę Prawo Budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Zgodnie z tymi przepisami osoby, które pełnią wspomniane funkcje mają obowiązek dokonywania dachowej oceny zjawisk technicznych lub rozwiązywania w sposób samodzielnych zagadnień technicznych, techniczno-organizacyjnych i architektonicznych (program na komputer).

Samodzielne funkcje w budownictwie

Zgodnie z prawem budowlanym za samodzielne funkcje techniczne uznaje się działalność, która polega na:
• kierowaniu budową,
• kierowaniu robotami budowlanymi,
• projektowaniu,
• sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych,
• sprawowaniu nadzoru autorskiego,
• sprawowaniu nadzoru inwestorskiego,
• wykonywaniu kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych (program na telefon).

Co ważne, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnione są wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne i odbyły praktykę zawodową dopasowaną do wymagań związanych z pełnioną funkcją (opinie o programie). Potwierdzeniem wspomnianych predyspozycji jest decyzja wydawana przez organ samorządu zawodowego, nazywana uprawnieniami budowlanymi. Uprawnienia te można otrzymać po zdaniu egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność stosowania wiedzy technicznej w praktyce (segregator aktów prawnych).

Osoby uprawnione do pełnienia funkcji

Osoby, które są uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odpowiadają za to, aby funkcje te były wykonywane:
• zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
• zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
• z należytą starannością,
• z dbałością o właściwą organizację, jakość oraz bezpieczeństwo prac (promocja 3 w 1).

Jak już wspomniano, podstawą do sprawowania tychże funkcji jest wpis do centralnego rejestru, wydawany w drodze decyzji oraz wpis na listę członków odpowiedniej miejscowo izby inżynierów budownictwa (program egzamin ustny). Organy samorządu budowlanego mają obowiązek natychmiast przekazywać informacje o takim wpisie lub o wykreśleniu z listy w celu ujawnienia tej kwestii w rejestrze centralnym.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami