Blog

Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 10
27.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie

W artykule znajdziesz:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – co to jest?

Wszystkie kwestie związane z samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie są regulowane przez ustawę Prawo Budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Zgodnie z tymi przepisami osoby, które pełnią wspomniane funkcje mają obowiązek dokonywania dachowej oceny zjawisk technicznych lub rozwiązywania w sposób samodzielnych zagadnień technicznych, techniczno-organizacyjnych i architektonicznych (program na komputer).

Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 11
Samodzielne funkcje w budownictwie

Zgodnie z prawem budowlanym za samodzielne funkcje techniczne uznaje się działalność, która polega na:
• kierowaniu budową,
• kierowaniu robotami budowlanymi,
• projektowaniu,
• sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych,
• sprawowaniu nadzoru autorskiego,
• sprawowaniu nadzoru inwestorskiego,
• wykonywaniu kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych (program na telefon).

Co ważne, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnione są wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne i odbyły praktykę zawodową dopasowaną do wymagań związanych z pełnioną funkcją (opinie o programie). Potwierdzeniem wspomnianych predyspozycji jest decyzja wydawana przez organ samorządu zawodowego, nazywana uprawnieniami budowlanymi. Uprawnienia te można otrzymać po zdaniu egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność stosowania wiedzy technicznej w praktyce (segregator aktów prawnych).

Osoby uprawnione do pełnienia funkcji

Osoby, które są uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odpowiadają za to, aby funkcje te były wykonywane:
• zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
• zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
• z należytą starannością,
• z dbałością o właściwą organizację, jakość oraz bezpieczeństwo prac (promocja 3 w 1).

Jak już wspomniano, podstawą do sprawowania tychże funkcji jest wpis do centralnego rejestru, wydawany w drodze decyzji oraz wpis na listę członków odpowiedniej miejscowo izby inżynierów budownictwa (program egzamin ustny). Organy samorządu budowlanego mają obowiązek natychmiast przekazywać informacje o takim wpisie lub o wykreśleniu z listy w celu ujawnienia tej kwestii w rejestrze centralnym.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 16 Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 17 Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 18
Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 19
Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 20 Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 21 Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 22
Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 32 Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 33 Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 34
Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 35
Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 36 Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 37 Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 38
Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Centralizacja produkcji półfabrykatów zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami