Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – co to jest?

Wszystkie kwestie związane z samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie są regulowane przez ustawę Prawo Budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Zgodnie z tymi przepisami osoby, które pełnią wspomniane funkcje mają obowiązek dokonywania dachowej oceny zjawisk technicznych lub rozwiązywania w sposób samodzielnych zagadnień technicznych, techniczno-organizacyjnych i architektonicznych (program na komputer).

Samodzielne funkcje w budownictwie

Zgodnie z prawem budowlanym za samodzielne funkcje techniczne uznaje się działalność, która polega na:
• kierowaniu budową,
• kierowaniu robotami budowlanymi,
• projektowaniu,
• sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych,
• sprawowaniu nadzoru autorskiego,
• sprawowaniu nadzoru inwestorskiego,
• wykonywaniu kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych (program na telefon).

Co ważne, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnione są wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne i odbyły praktykę zawodową dopasowaną do wymagań związanych z pełnioną funkcją (opinie o programie). Potwierdzeniem wspomnianych predyspozycji jest decyzja wydawana przez organ samorządu zawodowego, nazywana uprawnieniami budowlanymi. Uprawnienia te można otrzymać po zdaniu egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność stosowania wiedzy technicznej w praktyce (segregator aktów prawnych).

Osoby uprawnione do pełnienia funkcji

Osoby, które są uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odpowiadają za to, aby funkcje te były wykonywane:
• zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
• zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
• z należytą starannością,
• z dbałością o właściwą organizację, jakość oraz bezpieczeństwo prac (promocja 3 w 1).

Jak już wspomniano, podstawą do sprawowania tychże funkcji jest wpis do centralnego rejestru, wydawany w drodze decyzji oraz wpis na listę członków odpowiedniej miejscowo izby inżynierów budownictwa (program egzamin ustny). Organy samorządu budowlanego mają obowiązek natychmiast przekazywać informacje o takim wpisie lub o wykreśleniu z listy w celu ujawnienia tej kwestii w rejestrze centralnym.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !