Ławy betonowe

Ławy betonowe

Prowadnice dla zapewnienia całkowitej ich stateczności oraz odporności na działanie sił pionowych, poziomych i momentów gnących układa się na ławach betonowych o przekroju 15X25 cm lub 15X30 cm. Ławy wykonuje się z betonu o zawartości cementu portlandzkiego marki 250 w ilości od 150 do 200 kg na m3 gotowego betonu. Ławy muszą być wykonane co najmniej na 10 dni przed układaniem prowadnic (program uprawnienia budowlane na komputer).
Po zabetonowaniu nawierzchni i zdjęciu prowadnic lawy pozostawia się na miejscu. Służą one jako fundament dla opasek bocznych lub dla krawężników.

Aby wyeliminować z technologii budowy nawierzchni betonowej proces układania prowadnic, istnieje tendencja zastępowania ich przez opaski betonowe, po których poruszają się maszyny, jak po torach jezdnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Opaski tego typu jako prowadnice i boczne deskowanie płyty betonowej układa się z wyprzedzeniem 3-4 tygodni przed wykonywaniem właściwej nawierzchni. Opaski łączą się z nawierzchnią za pośrednictwem szczeliny stykowej (pionową ścianę opaski lub nawierzchni powleka się bitumem lub emulsją) (uprawnienia budowlane).
Układanie prowadnic. Jak już wspomniano, prowadnice z reguły układa się na ławach betonowych. W uzasadnionych przypadkach, np. przy wykonywaniu krótkich odcinków nawierzchni bez pełnej mechanizacji wykonawstwa itp., prowadnice można układać bezpośrednio na podłożu gruntowym.

W tym przypadku podłoże pod prowadnicami musi być równomiernie i maksymalnie zagęszczone, a prowadnice w celu wyrównania wszelkich nie- regularności ułożenia mocno podbite za pomocą tłucznia.
Prowadnice należy układać bardzo starannie przy pomocy wykwalifikowanych pracowników, w celu uzyskania pełnej i ciągłej linii ich powierzchni tocznej ściśle dostosowanej do linii projektowanej niwelety nawierzchni, ponieważ dokładność ułożenia i stateczność prowadnic w znacznym stopniu stanowi o regularności profilu podłużnego nawierzchni.
Przed rozpoczęciem budowy nawierzchni prowadnice należy próbnie obciążyć najcięższą maszyną, po której przejściu trzeba sprawdzić niweletę toru i jeśli odchylenia wysokości od pierwotnego położenia przekraczają 3 mm, to należy położenie prowadnic poprawić (program egzamin ustny).

Prowadnice

Prowadnice można zdejmować najwcześniej po upływie 18 godzin od czasu zabetonowania nawierzchni przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 10°C, przy niższej natomiast po upływie 26 godzin. Stąd wniosek, że budowa powinna być zaopatrzona w prowadnice o długości równej trzem długościom dziennej działki roboczej: jeden komplet prowadnic znajduje się częściowo pod daszkami ochronnymi, a częściowo jest zdejmowany, drugi jest gotowy do ruchu maszyn, trzeci jest rozwożony i montowany.
Ze względu na dużą pracochłonność robót, związanych z układaniem prowadnic, ostatnio stosowane są specjalne typy wykańczarek bez prowadnic (opinie o programie).

Przygotowanie masy betonowej. Przy budowie nawierzchni betonowej są stosowane trzy rodzaje mas betonowych, a mianowicie:
a) masa betonowa do robót pomocniczych, tj. do wyrównania warstwy nośnej, poszerzenia istniejącej nawierzchni oraz na ławy betonowe pod prowadnice i krawężniki,
b) masa betonowa do warstwy dolnej nawierzchni,
c) masa betonowa do warstwy górnej nawierzchni lub do nawierzchni jednowarstwowej.
Jako zasadę należy przyjąć sporządzanie masy betonowej w sposób mechaniczny w betoniarkach (segregator aktów prawnych). Wyjątkowo ręczne sporządzanie masy betonowej może mieć miejsce w przypadku drobnych napraw nawierzchni.

Ze względu na miejsce sporządzania masy betonowej rozróżnia się dwa sposoby:
- w wytwórniach masy betonowej,
- bezpośrednio w miejscu wbudowania w betoniarkach torowych lub na gąsienicowym podwoziu

Przy transporcie masy betonowej na większą odległość w samochodach dużą rolę odgrywają specjalne dodatki, których zadaniem jest zmniejszenie ilości dawkowanej wody przy zachowaniu tej samej urabialności. Dodatki te ponadto pośrednio podwyższają odporność masy betonowej na segregację składników (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !