Legalizacja samowoli budowlanej – kiedy jest możliwa?

Procedura legalizacji może być przeprowadzona, jeśli spełnione są przesłanki uregulowane prawem budowlanym (program na komputer). Wówczas właściwy organ może przeprowadzić taką procedurę, dzięki której podmiot, którego dotyczy samowola, poniesie tylko konsekwencje finansowe, nie będzie natomiast konieczności przeprowadzania rozbiórki (program na telefon). W celu zalegalizowania samowoli budowlanej należy spełnić dwa najważniejsze warunki, wymienione w art. 45 ust. 2 prawa budowlanego, czyli:
• obiekt musi być zgodny z przepisami od planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• obiekt musi być zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie, który umożliwia doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami(program na egzamin ustny).

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

W przypadku, gdy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego uzna, iż samowola budowlana jest zgodna z wymienionymi przepisami, może on wydać postanowienie o konieczności wstrzymania robót budowlanych (promocja 3 w 1). W piśmie tym określone zostaną wymagania oraz dokumenty wymagane do zalegalizowania samowoli. Procedury legalizacyjnej nie można uruchomić, jeśli budowa nie spełnia w/w przepisów. Jeśli obiekt jest niezgodny z przepisami technicznymi czy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany do nakazania rozbiórki samowoli budowlanego (segregator).
Inwestor, który chce zalegalizować samowolę budowlaną, jest zobowiązany do dostarczenia do organu nadzoru budowlanego następujących dokumentów:
• zaświadczenia właściwego organu (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
• decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego,
• 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami oraz wszystkimi innymi dokumentami, które wymagane są przez przepisy szczególne,
• oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – aktualnego na dzień opracowania projektu (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !