Liczba kwasowa

Liczba kwasowa

Wyraża ona ilość mg KOH potrzebną do zobojętnienia 1 g asfaltu. Liczba kwasowa jest zatem miarą zawartości składników kwaśnych (kwasów wolnych) w asfalcie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Określenie wolnych kwasów w asfalcie pozwala na rozróżnienie, czy badany produkt jest asfaltem naturalnym, asfaltem ponaftowym destylowanym łub dmuchanym. Asfalty naturalne mają liczbę kwasową ponad 2,5, asfalty ponaftowe destylowane - najczęściej 0-5-1,0, asfalty dmuchane - powyżej 1,5.

Zawartość siarki w asfalcie. Sumaryczną zawartość siarki w asfaltach oznacza się w celu stwierdzenia pochodzenia asfaltu. Obok metody rschka-Rothego dobre wyniki daje oznaczenie siarki w asfalcie przez spalenie próbki w bombie kalorymetrycznej i oznaczenie zawartości SOa w gazach spalinowych.
Zawarta w asfaltach siarka jest prawie zawsze związana organicznie i nie powoduje korozji metali i betonów.
Zawartość parafiny w asfaltach. Nie ma drugiego składnika asfaltu, który by wywołał tyle dyskusji i sprzecznych zdań jak parafina (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Złe właściwości asfaltów z rop parafinowych tłumaczono początkowo zawartością parafiny. Po poprawieniu właściwości asfaltów z rop parafinowych zaczęto później uważać parafinę za składnik nie mający prawie wpływu na właściwości asfaltów (uprawnienia budowlane). Obecnie - chociaż niewielka zawartość parafiny w asfaltach nie jest uważana za czynnik dyskwalifikujący asfalty - za lepsze uważane są asfalty tzw. bezparafinowe o zawartości parafiny (oznaczonej metodą Holdego), nie przekraczającej 2%. Zwiększenie zawartości parafiny
powoduje zwiększenie stromości krzywej penetracji, zmniejszenie ciągliwośc i podwyższenie temperatury łamliwości asfaltu, a zatem wpływa ujemnie n. jakość asfaltu. Ponieważ nie ma dziś metod całkowitego odparafinowywani. asfaltów, zawartość parafiny w asfalcie związana jest z pochodzeniem asfal tu, tj. z zawartością parafiny w ropie, z której badany asfalt otrzymano. Asfal ty naturalne praktycznie parafiny nie zawierają (program egzamin ustny).

Oczyszczanie parafiny

Ponieważ parafina znajdująca się w ropie, jak również i w asfaltach, ni< jest jednolitą substancją chemiczną, lecz mieszaniną węglowodorów prze ważnie typu CnH2n+2 łatwo krystalizujących, ilościowe oznaczenie zawartość parafiny we wszystkich produktach pochodzących z ropy naftowej sprowadza się do wykrystalizowywania zawartej w nich parafiny ze ściśle określonych rozpuszczalników i w określonych warunkach i temperaturze. Największą trudnością, jaką napotyka dokładne oznaczenie parafiny, jest oddzielenie jej od składników utrudniających krystalizację oraz otrzymanie czystych białych kryształów (opinie o programie).

W literaturze opisano szereg metod oznaczania parafiny, różniących sic głównie sposobem oczyszczania parafiny i oddzielania jej od towarzyszących jej składników utrudniających krystalizację.
Metody te dają się podzielić na dwie główne grupy:
- Oczyszczanie parafiny przez rafinację roztworu badanego produktu za pomocą kwasu siarkowego, węgla aktywnego, ziemi odbarwiającej itp. (np. metoda francuska Durieza).
- Oczyszczanie parafiny przez destylację połączoną z rozkładem substancji towarzyszących (metoda Holdego).

Końcową fazą oznaczania - przy wszystkich tych metodach - jest krystalizacja parafiny w niskich temperaturach ok. - 21°C. Ponieważ wyniki oznaczeń parafiny wykonanych różnymi metodami wykazują bardzo duże różnice, należy przy wynikach badań podawać zawsze stosowaną metodę (segregator aktów prawnych).
Poza Francją, gdzie do oznaczania parafiny przepisana jest metoda Durieza, wszystkie kraje, które mają w normach dla asfaltów klauzulę parafinową, przepisują metodę Holdego jako oficjalną.
Minimalne ilości parafiny (poniżej 2%) zawierają prawie wszystkie asfalty, nawet tzw. bezparafinowe (pochodzące z rop asfaltowych bezparafino- wych). Asfalty pochodzące z rop parafinowych zawierają więcej parafiny, której ilość powinna być kontrolowana.

Zawartość parafiny według Holdego jest to ilość stałych węglowodorów parafinowych, wydzielonych z roztworu badanego produktu w mieszaninie spirytusowo-eterowej w temperaturze - 21 °C (promocja 3 w 1).
W otrzymanej parafinie oznacza się ponadto temperaturę jej krzepnięcia.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami