Liczba pracowników BHP i ich etat

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy określa wszelkie zasady funkcjonowania ,a także prawa i obowiązki organów BHP w zakładach pracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia wynikające z powyższych przepisów.

Czym jest służba BHP?

Liczba pracowników BHP i ich etat

Choć rozporządzenie określa organy BHP jako “służbę", to w praktyce mowa tutaj o pracownikach, którzy wypełniają swoje obowiązki w obrębie zakładów pracy, zarówno jako komórki jednoosobowe, jak i wieloosobowe. Służba ta podlega bezpośrednio pracodawcy a jeśli pracodawcą jest jednostka organizacyjna, to podmiotem sprawującym nadzór nad tą komórką, będzie osoba zarządzająca jednostką.

Liczba pracowników BHP i ich etat

Liczba i sposób zatrudnienia pracowników wchodzących w skład służby BHP jest zależna od liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób (program egzamin ustny).

1. Jeśli w zakładzie pracy jest zatrudnionych od 100 - 600 osób, pracodawca ma obowiązek zatrudnienia jednego pracownika BHP i to w niepełnym czasie pracy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by ten zakres poszerzyć.

2. Jeśli w zakładzie pracy zatrudnionych jest więcej, niż 600 osób, pracodawca ma obowiązek zatrudnienia w pełnym etacie jednego pracownika BHP i to na każde 600 pracujących w jednostce osób.

3. Jeśli zakład pracy zatrudnia mniej niż 100 osób, pracodawca powinien skorzystać ze wsparcia zewnętrznej firmy, oferującej usługi BHP.

Najważniejsze zadania służby BHP

Zakres zadań realizowanych przez służbę BHP jest ściśle określony w przepisach, znajdujących się w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Do najważniejszych z nich należą:

- przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie

- bieżące informowanie pracodawcy o wszelkich pojawiających się w zakładzie nieprawidłowościach

- sporządzanie corocznych analiz bezpieczeństwa na każdym ze stanowisk pracy

- realizowanie szkoleń BHP

- planowanie zmian i modernizacji, korzystnie wpływających na bezpieczeństwo pracy.

Podsumowując, zadania postawione przed służbą BHP są bardzo rozległe i nie koncentrują się na utrudnianiu życia pracodawcy i pracownikom, lecz na poprawie bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami