Maksymalna możliwa siła

Maksymalna możliwa siła

Wartość siły wynosi dla baterii koksowniczej ze zbieżnymi komorami ok. 12,5 T, zaś dla komór niezbieżnych ok. 13,5 T.
W przypadku „ciężkiego chodu” przy obliczaniu siły wypchnięcia należy uwzględnić współczynnik zwiększający 1,5-4-2,0 oraz współczynnik dynamiczny 7 = 1,3. Wartość siły wzrośnie przy uwzględnieniu tych współczynników do 32-35 T (program uprawnienia budowlane na komputer).

Maksymalna możliwa siła występująca przy wypychaniu koksu z komory przy zastosowaniu uderzeń w „nabój” określana jest mocą silnika elektrycznego, zabezpieczeniem jego instalacji elektrycznej lub wytrzymałością najsłabszego elementu mechanizmu drąga Wypychowego. Na przykład przy zastosowaniu we wsadnicach krajowych silnika o mocy 85 kW i przy szybkości wypychania 25 m min, maksymalna siła wypychania wyniesie ok. 50 T (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy obliczaniu podbudowy należy uwzględnić maksymalną wartość siły, wynikającą z pracy maszyn piecowych, działającą poziomo w kierunku poziomym, poprzecznym.

Trzeci stan obciążeń, występujący w przypadku wyłączenia baterii z eksploatacji w celu przeprowadzenia kapitalnego remontu, charakteryzuje się stosunkowo szybkim ochłodzeniem wszystkich elementów konstrukcyjnych podbudowy do temperatury otoczenia. Wskutek ochłodzenia kanałów dymowych w żelbetowej płycie fundamentowej wystąpią siły od nierównomiernego rozkładu temperatur na jej grubości; rozkład ten będzie jednak odwrotny do rozkładu występującego przy rozgrzewaniu baterii (uprawnienia budowlane). Również siły powstające w styku dolnej powierzchni płyty fundamentowej z gruntem działać tu będą hamująco na zmniejszającą swą długość i szerokość płytę, powodując w niej naprężenia rozciągające.

Uwzględnienie przy projektowaniu podbudowy baterii koksowniczej sił występujących w trzecim stanie obciążeń pozwala uniknąć lub ograniczyć do minimum uszkodzenia poszczególnych elementów konstrukcji podbudowy, a tym samym umożliwia wykorzystanie jej do budowy nowego bloku ceramicznego (program egzamin ustny).

Podbudowa baterii koksowniczej

Podbudowa baterii koksowniczej z dolnym ogrzewaniem, realizowana prawie wyłącznie w ostatnim okresie, ma odmienną konstrukcję od przedstawionej powyżej podbudowy baterii z ogrzewaniem bocznym. Głównymi elementami jej konstrukcji są:
a) strop - płyta dyszowa, na której bezpośrednio spoczywa blok ceramiczny,
b) konstrukcja podporowa stropu dyszowego,
c) płyta fundamentowa, spoczywająca na gruncie budowlanym,
d) przyczółki czołowe, zamykające podbudowę z obu stron (opinie o programie).

W zależności od konstrukcji podporowej stropu dyszowego stosowane są dwa rodzaje podbudowy:
a) podbudowa z ramową konstrukcją podporową stropu dyszowego,
b) podbudowa z konstrukcją podporową stropu złożoną ze słupów-wahaczy.

Podbudowy mające ramowy ustrój nośny stropu dyszowego) stosuje się przeważnie dla baterii krótkich, do 28 komór koksowniczych. Dla baterii dłuższych, o większej liczbie, np. 56 komór koksowniczych, stosowane są - jako ustrój nośny stropu dyszowego - slupy-wahacze. Uzyskuje się w tym przypadku układ znacznie korzystniejszy dla przeniesienia wpływów termicznych (segregator aktów prawnych).

Do głównych obciążeń stropu dyszowego i jego konstrukcji podporowej należą:
a) obciążenie statyczne ciężarem własnym oraz ciężarem bloku ceramicznego i wsadu; obciążenie należy ustalać każdorazowo w zależności od konstrukcji bloku ceramicznego. Wynosi ona przykładowo dla baterii typu PTU 57 A ok. 12,5 T/m2,
b) obciążenie termiczne pochodzące od średniego i nierównomiernego nagrzania płyty dyszowej; wielkość nagrzania płyty zależy w znacznym stopniu od rodzaju i grubości warstw izolacyjnych; jak wynika z wykresów, dla nowo budowanych baterii nierównomierne nagrzanie płyty dyszowej AT wynosi do 43°C, zaś nagrzanie średnie, wpływające na wydłużenie płyty, do 66°C; konstrukcja podporowa płyty dyszowej powinna bezpiecznie przejąć odkształcenia i siły termiczne wynikłe z tych wpływów,

c) obciążenia poziome występujące przy obsadzaniu i opróżnianiu komór koksowniczych (od działania urządzeń maszyny wsadowej) (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !