Maksymalna możliwa siła

Maksymalna możliwa siła

Wartość siły wynosi dla baterii koksowniczej ze zbieżnymi komorami ok. 12,5 T, zaś dla komór niezbieżnych ok. 13,5 T.
W przypadku „ciężkiego chodu” przy obliczaniu siły wypchnięcia należy uwzględnić współczynnik zwiększający 1,5-4-2,0 oraz współczynnik dynamiczny 7 = 1,3. Wartość siły wzrośnie przy uwzględnieniu tych współczynników do 32-35 T (program uprawnienia budowlane na komputer).

Maksymalna możliwa siła występująca przy wypychaniu koksu z komory przy zastosowaniu uderzeń w „nabój” określana jest mocą silnika elektrycznego, zabezpieczeniem jego instalacji elektrycznej lub wytrzymałością najsłabszego elementu mechanizmu drąga Wypychowego. Na przykład przy zastosowaniu we wsadnicach krajowych silnika o mocy 85 kW i przy szybkości wypychania 25 m min, maksymalna siła wypychania wyniesie ok. 50 T (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy obliczaniu podbudowy należy uwzględnić maksymalną wartość siły, wynikającą z pracy maszyn piecowych, działającą poziomo w kierunku poziomym, poprzecznym.

Trzeci stan obciążeń, występujący w przypadku wyłączenia baterii z eksploatacji w celu przeprowadzenia kapitalnego remontu, charakteryzuje się stosunkowo szybkim ochłodzeniem wszystkich elementów konstrukcyjnych podbudowy do temperatury otoczenia. Wskutek ochłodzenia kanałów dymowych w żelbetowej płycie fundamentowej wystąpią siły od nierównomiernego rozkładu temperatur na jej grubości; rozkład ten będzie jednak odwrotny do rozkładu występującego przy rozgrzewaniu baterii (uprawnienia budowlane). Również siły powstające w styku dolnej powierzchni płyty fundamentowej z gruntem działać tu będą hamująco na zmniejszającą swą długość i szerokość płytę, powodując w niej naprężenia rozciągające.

Uwzględnienie przy projektowaniu podbudowy baterii koksowniczej sił występujących w trzecim stanie obciążeń pozwala uniknąć lub ograniczyć do minimum uszkodzenia poszczególnych elementów konstrukcji podbudowy, a tym samym umożliwia wykorzystanie jej do budowy nowego bloku ceramicznego (program egzamin ustny).

Podbudowa baterii koksowniczej

Podbudowa baterii koksowniczej z dolnym ogrzewaniem, realizowana prawie wyłącznie w ostatnim okresie, ma odmienną konstrukcję od przedstawionej powyżej podbudowy baterii z ogrzewaniem bocznym. Głównymi elementami jej konstrukcji są:
a) strop - płyta dyszowa, na której bezpośrednio spoczywa blok ceramiczny,
b) konstrukcja podporowa stropu dyszowego,
c) płyta fundamentowa, spoczywająca na gruncie budowlanym,
d) przyczółki czołowe, zamykające podbudowę z obu stron (opinie o programie).

W zależności od konstrukcji podporowej stropu dyszowego stosowane są dwa rodzaje podbudowy:
a) podbudowa z ramową konstrukcją podporową stropu dyszowego,
b) podbudowa z konstrukcją podporową stropu złożoną ze słupów-wahaczy.

Podbudowy mające ramowy ustrój nośny stropu dyszowego) stosuje się przeważnie dla baterii krótkich, do 28 komór koksowniczych. Dla baterii dłuższych, o większej liczbie, np. 56 komór koksowniczych, stosowane są - jako ustrój nośny stropu dyszowego - slupy-wahacze. Uzyskuje się w tym przypadku układ znacznie korzystniejszy dla przeniesienia wpływów termicznych (segregator aktów prawnych).

Do głównych obciążeń stropu dyszowego i jego konstrukcji podporowej należą:
a) obciążenie statyczne ciężarem własnym oraz ciężarem bloku ceramicznego i wsadu; obciążenie należy ustalać każdorazowo w zależności od konstrukcji bloku ceramicznego. Wynosi ona przykładowo dla baterii typu PTU 57 A ok. 12,5 T/m2,
b) obciążenie termiczne pochodzące od średniego i nierównomiernego nagrzania płyty dyszowej; wielkość nagrzania płyty zależy w znacznym stopniu od rodzaju i grubości warstw izolacyjnych; jak wynika z wykresów, dla nowo budowanych baterii nierównomierne nagrzanie płyty dyszowej AT wynosi do 43°C, zaś nagrzanie średnie, wpływające na wydłużenie płyty, do 66°C; konstrukcja podporowa płyty dyszowej powinna bezpiecznie przejąć odkształcenia i siły termiczne wynikłe z tych wpływów,

c) obciążenia poziome występujące przy obsadzaniu i opróżnianiu komór koksowniczych (od działania urządzeń maszyny wsadowej) (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !